ˆ

Rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr IV/12/2003

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 05:42:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/12/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 roku. w sprawie Statutu Gminy Kargowa

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
 1. Gminie – należy przez to rozumieć gminę Kargowa,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kargowej,
 3. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej,
 4. Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Kargowej,
 5. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kargowej,
 6. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kargowej,
 7. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Kargowa.

Rozdział II. Gmina

§ 2
 1. Gmina Kargowa jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową.
§ 3
 1. Gmina położona jest w Powiecie Zielonogórskim w Województwie Lubuskim i obejmuje obszar 128.4 km2.
 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.
 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze ; sołectwa , dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.
 4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 4
 1. W celu wykonania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne
 2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 5
 1. Herbem Gminy jest herb miasta Kargowa; na czerwonym polu tarczy widoczny jest biały polski orzeł ze złotą otwartą koroną. Na piersiach orła znajduje się złota tarcza sercowa, w której polu widnieje wspięty i zwrócony w prawo lew. Wzór herbów określa załącznik nr 2 do statutu.
 2. Używanie herbu:
  1. herb gminy Kargowa umieszczony jest na stałe
   • na budynku Urzędu Miejskiego
   • w gabinecie burmistrza i sali obrad Rady Miejskiej
   • na obiektach gminnych jednostek organizacyjnych
  1. herb gminy w postaci pieczęci używa się na:
   • na drukach zaproszeń wysyłanych przez przewodniczącego, burmistrza,
   • dyplomach i pismach okolicznościowych.
§ 6
 1. Flagą gminy Kargowa jest flaga niebieska z umieszczonym herbem gminy. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do statutu.
 2. Używanie flagi:
  1. flagę gminy umieszcza się na budynku Urzędu Miejskiego w dniu odbywania posiedzeń rady,
  2. z okazji świąt państwowych, samorządowych jak i innych uroczystości.
§ 7
 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla gminy rada nadaje honorowe obywatelstwo gminy Kargowa.
 2. Honorowi obywatele uprawnieni są do :
  1. używania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kargowa,
  2. uczestniczenia na prawach honorowego gościa w zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz uroczystych sesjach rady,
  3. bezpłatnego wstępu do komunalnych placówek kulturalnych na terenie gminy oraz na imprezy okolicznościowe organizowane przez Burmistrza wraz z osobą towarzyszącą.
 3. Honorowy obywatel Gminy Kargowa otrzymuje akt nadania.
§ 8
Siedzibą organów Gminy jest miasto Kargowa.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 9
 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostek pomocniczych Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze Uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. inicjatorem utworzenia , połączenia , podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy.
  2. tworzenie, połączenie podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą.
  3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.
  4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
 3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 10
Uchwały, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny określać w szczególności:
 1. obszar,
 2. granice,
 3. siedzibę władz,
 4. nazwę jednostki pomocniczej.
§ 11
 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
§ 12
 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§ 13
 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.
 2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 14
 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 15
 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 16
Do wewnętrznych organów Rady należą:
 1. Przewodniczący,
 2. Dwóch wiceprzewodniczących,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. komisje stałe wymienione w Statucie
 5. doraźne komisje do określonych zadań
§ 17
 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
  1. Rewizyjną
  2. Komisję ds. Gospodarki
  3. Komisję ds. Społecznych
  4. Komisję ds. Obywatelskich
 2. Radny może być członkiem wielu komisji stałych.
 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
§ 18
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. Określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
  2. przygotowanie porządku obrad,
  3. dokonanie otwarcia sesji,
  4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji
 4. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 19
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
 1. zwołuje sesje Rady,
 2. przewodniczy obradom,
 3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
 4. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. podpisuje uchwały Rady,
 6. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 20
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
§ 21
 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 19 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
§ 22
Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§ 23
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący
§ 24
 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
§ 25
Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.

Rozdział V. Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady
§ 26
 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Komisje Rady, Klub Radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
§ 27
 1. Rada oprócz uchwał może podejmować:
  1. postanowienia proceduralne,
  2. deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
  3. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  4. apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
  5. opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
 2. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie odpowiednio przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 28
 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 29
 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie porządku obrad,
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, listownie lub w inny skuteczny sposób.
 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.
 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
 8. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może postanowić o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
§ 30
 1. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję
 2. 2. W sesjach Rady uczestniczą Burmistrz i Z-ca Burmistrza, a z głosem doradczym – Sekretarz i Skarbnik Gminy
 3. 3 Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady
3. Przebieg sesji
§ 31
Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 32
 1. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
 2. Nagrywanie, filmowanie, fotografowanie sesji wymaga w celach porządkowych zgłoszenia Przewodniczącemu Rady przed rozpoczęciem sesji.
§ 33
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
§ 34
 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad i wyznaczenia terminu kolejnego posiedzenia odnotowuje się w protokóle.
§ 35
 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 28 ust. 4.
§ 36
 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 37
 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
§ 38
 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Miejskiej w Kargowej.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 39
 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 2. Z wnioskiem w sprawie zmiany porządku obrad może wystąpić także Burmistrz.
§ 40
Przewodniczący Rady poddaje wnioski pod głosowanie.
§ 41
Porządek obrad obejmuje w szczególności:
 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
 2. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 3. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 7. wolne wnioski i informacje.
§ 42
 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 41 pkt 3 składa Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastępca.
§ 43
 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
 4. Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej do Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 5. Odpowiedź na interpelację ustną jest udzielana ustnie w miarę możliwości w trakcie sesji, lub na sesji następnej, natomiast odpowiedź na interpelację pisemną jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni – Przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu interpelację. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Burmistrza.
 6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o spowodowanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
 7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 44
 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także celem uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania formułowane są pisemnie do Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 43ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 45
 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 5. Radnemu i innym osobom uczestniczącym w sesji nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
§ 46
 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 47
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 48
 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
  • stwierdzenia quorum,
  • zmiany porządku obrad,
  • ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
  • zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  • zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  • zarządzenia przerwy,
  • odesłania projektu ustawy do komisji,
  • przeliczenia głosów,
  • przestrzegania regulaminu obrad.
 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
 3. Wnioski natury formalnej może zgłaszać Burmistrz.
§ 49
 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 50
 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 51
 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej w Kargowej”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 52
 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 53
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 54
 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
  1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
  4. odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
  5. ustalony porządek obrad,
  6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
  8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
  9. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 55
 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i zainteresowanego.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 56
 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone Przewodniczącemu Rady.
 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi, najpóźniej w ciągu 6 dni od dnia zakończenia sesji.
§ 57
 1. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
 2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 w zakresie obsługi Rady podlega merytorycznie Przewodniczącemu Rady.
4. Uchwały
§ 58
 1. Uchwały, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 27 ust. 1 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 59
 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
  5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
  6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 2. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego .
§ 60
Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
§ 61
 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.
§ 62
 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 63
Uchwały Rady podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 64
 1. Burmistrz ewidencjonuje uchwały w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał Burmistrz przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
5. Procedura głosowania
§ 65
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 66
 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 67
 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 68
 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 69
 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 71 ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 70
 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
§ 71
 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
6. Komisje Rady
§ 72
 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 73
 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 74
 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 75
 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez Radę na sesji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji na pierwszym posiedzeniu sesji.
 2. Radny może być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego tylko jednej stałej komisji.
§ 76
 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 77
 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.
§ 78
Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
7. Radni
§ 79
 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.
§ 80
 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
 3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
§ 81
 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
 2. Fakt udzielenia radnemu upomnienia odnotowuje się w protokóle.
§ 82
W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 83
Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie o wykonywaniu danych prac zawierające określenie terminu i charakter zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji Rady.
§ 84
Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 85
 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 86
 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 87
 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej odrębną uchwałą.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu komisji.
§ 88
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca .
§ 89
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 5. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się odpowiednio przepisy art.24 KPA.
2.Zasady kontroli
§ 90
 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości,
  • oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 91
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.
§ 92
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
 2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
 3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
§ 93
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 94
Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 5 dni roboczych.
§ 95
 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
 2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
§ 96
 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 90 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3.Tryb kontroli
§ 97
 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
 4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 98
 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 99
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia osobie kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3
§ 100
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 101
 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej
 2. kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
  1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7. datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 3. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 102
 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 103
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 104
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 105
 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  1. terminy odbywania posiedzeń,
  2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
 3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy
 4. Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 106
 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
  2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
  3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
  4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności w zakresie i terminie ustalonym przez Radę.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 107
 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
  2. nie mniej niż 5 radnych,
  3. nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
   1. radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
   2. osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
 4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 108
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 109
 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z form określonych w ust.1 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady celem zapewnienia niezbędnych środków finansowych.
§ 110
Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
§ 111
Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

§ 112
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 113
 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:
  1. nazwę klubu,
  2. listę członków,
  3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 114
 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 115
Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
§ 116
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 117
 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 118
 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 119
Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VIII. Tryb pracy Burmistrza

Burmistrz wykonuje:
 1. uchwały Rady,
 2. przypisane w ustawach zadania i kompetencje,
 3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
 4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 121
Burmistrz uczestniczy w posiedzeniach komisji na ich zaproszenie.
§ 122
Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 120 - § 121 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.
§ 123
Jeżeli z przepisów prawa nie wynika nic innego Burmistrz w wykonaniu zadań rozstrzyga w formie Zarządzenia.

Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 124
Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 125
 1. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 2. Informacja o terminach sesji Rady i posiedzeń komisji podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie na 3 dni przed datą planowanego posiedzenia.
§ 126
 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady , w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego
 2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są u Sekretarza Gminy w dniach i godzinach pracy Urzędu.
§ 127
 1. Realizacja uprawnień określonych w § 126 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskimi w asyście pracownika Urzędu Miejskiego.
 2. Korzystający z dokumentów może sporządzać z nich notatki i odpisy.
§ 128
Uprawnienia określone w § 124 i 125 nie znajdują zastosowania:
 1. w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności
 2. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
 3. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 129
Traci moc uchwała NrXII/83/96 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23.03.1996r.w sprawie Statutu Gminy (Dz.U.Woj. Zielonogórskiego Nr 9 poz. 94) oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w statucie Nr XIII/89/96 z dnia 27.04.1996 (Dz. U. Woj. Ziel. Nr 9,poz.95),nr XX/134/97 z dnia 26.06.1997 (Dz. U Woj. Ziel. Nr 13, poz. 137), nr VII/41/99 z dnia 18.06.1999 (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 3, poz.32 z 2000 roku) Nr X/70/99 z dnia 26.11.1999 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 3, poz. 33 z 2000 r.) Nr XII/88/2000 z dnia 14.04. 2000 r.(Dz. U. Woj. Lub. Nr 10 poz. 107),Nr XVIII/132/2001 z dnia 07.07.2001r. (Dz.U.Nr 61, poz.503 z 2001r.).
§ 130
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 05:36:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 05:42:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-24 12:42:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony