ˆ

SP Kargowa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Informacja ogłoszona dnia 2003-08-01 10:10:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

I. Cele wewnątrzszkolnego oceniania.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
2/ pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju
3/ motywowanie ucznia do dalszej pracy
4/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

II. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
2/ bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w naszej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych
3/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
4/ ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i koniec I semestru i warunki ich poprawiania.

III. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry.
2. Klasyfikowanie śródroczne jest przeprowadzane jeden raz w ciągu roku szkolnego w terminie 15-30 stycznia (dokładny termin jest ustalany corocznie w zależności od terminów wynikających z Rozporządzenia MEN o organizacji roku szkolnego).
3. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna w klasach IV-VI wyrażona jest w stopniach w skali 1-6 (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący) a ocena zachowania w skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna dla klas IV-VI jest wyrażona w tej samej skali i jest informacją dla ucznia i jego rodziców o postępach dziecka. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna oraz ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową.
5. Ocena bieżąca jest wyrażona w tej samej skali (1-6).
6. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen bieżących z I i II semestru z uwzględnieniem postępów ucznia.
7. Zasady informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach:
a) na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach,
b) przynajmniej na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy informują rodziców (na piśmie) o przewidywanych ocenach dla ich dzieci,
c) na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele wystawiają przewidywane oceny niedostateczne,
d) na 12 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawcy klas dostarczają do sekretariatu Szkoły pisemną informację (na drukach przygotowanych dla całej Szkoły) o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla uczniów danej klasy,
e) na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej pisemne informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostają przekazane rodzicom poszczególnych uczniów.
8. Oceny dla ucznia nie klasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności ustala się po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego.
9. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
10. Oceny dla ucznia realizującego indywidualny tok lub program nauki oraz ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą ustala się po przeprowadzeniu egzaminu
klasyfikacyjnego.
11. Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego w oparciu o punkty 8 i 10 składają go w terminie do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
12. Uczniowie wymienieni w pkt. 9 składają wniosek do dyrekcji Szkoły w sprawie dopuszczenia do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie poprzedzającym o 2 dni  klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej a składają egzamin w terminie do końca zakończenia zajęć szkolnych.
13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
14. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy szóstej (w roku szkolnym 1999/2000 także klasy ósmej), uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy składający się z części pisemnej oraz ustnej. Z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
15. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a komisję powołuje dyrektor szkoły zgodnie z § 15 „Rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikowania i ...”.
16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
17. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w p. IV.1. do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specjalistyczne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

IV. Szczegółowe zasady ustalania ocen.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego przygotowują wymagania edukacyjne z zakresu nauczanego przedmiotu i przedstawiają je uczniom na lekcjach.
2. Wychowawcy klasy informują rodziców na pierwszych zebraniach o wymaganiach edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów oraz o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności, a także o sposobie ustalania treści oceny zachowania.
3. Ustala się następujące formy sprawdzania wiadomości uczniów:
a) formy ustne (odpowiedź, wypowiedź w klasie – aktywność, recytacje) dotyczą zakresu materiału wskazanego przez nauczyciela z uwzględnieniem specjalnego przedmiotu,
b) formy pisemne:
- praca klasowa – trwa nie więcej niż 2 godziny lekcyjne i odnosi się do materiału wskazanego przez nauczyciela i uprzednio powtórzonego przez nauczyciela,
- sprawdzian – test – dotyczy materiału wskazanego przez nauczyciela i może trwać jedną godzinę lekcyjną,
- odpowiedź pisemna – zapowiedziana lub bez zapowiedzi obejmuje materiał wskazany przez nauczyciela i trwa do 15 minut,
- zadanie domowe.
c) prace dodatkowe, np. referat, własna twórczość, rozwiązanie dodatkowych zadań.
4. W ciągu tygodnia mogą się odbyć najwyżej 3 w/w formy pisemne.
5. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed końcem każdego semestru nie należy przeprowadzać prac klasowych i sprawdzianów.
6. Ustala się obowiązkową minimalną ilość ocen z poszczególnych przedmiotów w każdym semestrze:
a) język polski i matematyka: 2 prace klasowe, 4 z innych form pisemnych i z odpowiedzi ustnej,
b) historia, język obcy, geografia, fizyka, chemia, wos, religia – łącznie 4 oceny,
c) technika, informatyka, plastyka, muzyka, wych. fizyczne – 1 ocena w miesiącu.
Mniejsza ilość ocen może być wystawiona tylko w przypadku nieobecności ucznia na lekcji lub usprawiedliwionego nie odbycia się zajęć przez nauczyciela.
7. a) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
b) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wych. fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.
c) Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego.
8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany uczniowie otrzymują do wglądu na lekcjach danego przedmiotu, a ich rodzice podczas comiesięcznych zebrań lub indywidualnych spotkań z nauczycielem.
9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić.
10. Ocena zachowania uwzględnia:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
11. Szczegółowe kryteria zawierające wymagania w stosunku do uczniów zawarte są w regulaminach stanowiących załącznik do powyższego regulaminu.
12. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów stanowią załącznik do powyższego regulaminu.
Regulamin został opracowany przez zespół nauczycieli i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.1999 r. po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-19 16:13:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-01 10:10:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-08-01 10:10:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony