ˆ

Rok 2004

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XVII/108/04

Informacja ogłoszona dnia 2005-01-07 12:19:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kargowa

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zmianami)
u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1.1. Na wniosek Burmistrza Kargowej przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Kargowa w rejonie ulic: Przemysłowej, Piaskowej i Zielonej z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową i rzemieślniczo-mieszkaniową.
2. Granice terenu objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan powinien określać:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa
w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-07 12:15:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-07 12:19:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-01-07 12:19:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony