ˆ

Rok 2004

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XVII/109/04

Informacja ogłoszona dnia 2005-01-07 12:28:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/109/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Akapit nr 2 - brak tytułu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 13, art.15, art.18 , art.28 ust.1, art.34 ust.6, art.37 ust.4 , art.68 ust.1 pkt. 7 , art.70 ust.2, art.72 ust.2, art.109 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm) u c h w a l a s i ę co następuje:

§1 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy Burmistrz Kargowej może: sprzedawać, oddawać w użytkowanie wieczyste , ustanawiać trwały zarząd na czas oznaczony lub nieoznaczony, dokonywać zamiany na nieruchomości stanowiące własność oraz użytkowanie wieczyste osób fizycznych lub osób prawnych, oddawać w użyczenie , wynajmować lub wydzierżawiać na okres dłuższy niż trzy lata.

§2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub na inne cele publiczne realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 3. Nieruchomości stanowiące własność gminy lub ich części mogą być zbywane w trybie bezprzetargowym , a w szczególności:
1) na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych , jeżeli nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości dla poprawienia
zagospodarowania nieruchomości przylegającej,
2) zbywane będą jako udziały we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości,
3) zbywane będzie prawo własności nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego.

§ 4.1. Nabywanie nieruchomości niezbędnych do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zadań własnych gminy następuje w szczególności przez:
1) komunalizację na wniosek
2) wykup od osób fizycznych i prawnych,
3) zamianę gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych na grunty będące własnością Gminy Kargowa,
4) nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym ,
5) postępowanie wywłaszczeniowe,
6) zrzeczenie i darowiznę.
2. Nabywanie nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust.1 stosuje się wobec nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów inwestycyjnych i gospodarczych przyjętych przez Radę Miejską, a także do innych nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy.

§ 5. 1.Zgoda Rady Miejskiej w Kargowej na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wymagana jest:
1) gdy transakcja wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przekracza w złotych równowartość 50 000 zł,
2) jeżeli na nabycie nie zostały zabezpieczone środki w budżecie Gminy Kargowa, a za nabyciem przemawia ważny interes gminy.
2.W przypadku braku zabezpieczenia potrzebnych środków w budżecie Burmistrz Kargowej przedstawia Radzie Miejskiej jednocześnie projekt zmiany budżetu.

§6.Zbycie i nabycie nieruchomości w drodze zmiany własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości, własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego, prawa użytkowania wieczystego na prawo użytkowania wieczystego, jeżeli zamiana taka wiąże się z dopłatą ze strony gminy Kargowa, wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej, chyba że:
1) zmianę uzasadnia pozyskanie nieruchomości na realizację zadań inwestycyjnych i innych celów publicznych, a środki na ewentualną dopłatę przewidziane są w budżecie,
2) zamiana wynika z niezbędnych regulacji podziałowo-prawnych i uzasadniona jest interesem gminy.

§7. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny.

§8. Obciążenie nieruchomości służebnością i użytkowaniem może nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie jeżeli:
1) ustanowienie tych praw następuje dla potrzeb doprowadzenia lub odprowadzenia wody, pary, prądu lub dla potrzeb budowy i utrzymania innych urządzeń przesyłowych,
2) jest podyktowane potrzebą wykorzystania nieruchomości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,
3) jest to niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz dla celów wynikających z niezbędnych regulacji prawnych.

§9. Na nieruchomościach gminnych można ustanowić prawo służebności przechodu i przejazdu / służebność drogi koniecznej / na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nabytej od gminy w sytuacjach, gdy dojazd do nieruchomości z drogi publicznej nie może być zapewniony w inny sposób.

§10. Lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu, mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej, za cenę nie niższą niż wartość określana przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem kosztów przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej .

§11. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej udziela się bonifikaty od ceny lokalu obejmującej: lokal , pomieszczenia przynależne oraz udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości;
1) 70% przy pojedyńczo zbywanych lokalach
2) 90% w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku wielorodzinnym.

§12.1.Najemcom i dzierżawcom lokali niemieszkalnych przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu jeżeli wynajmują lub wydzierżawią dany lokal przez okres co najmniej 3 lat.
2. Cena sprzedaży lokali nie podlega rozłożeniu na raty i nabywcy ponoszą koszty przygotowania dokumentacji.

§13. Wolne lokale inne niż mieszkalne, których najemcy lub dzierżawcy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia stosownie do §12 ust. 1 niniejszej uchwały zbywane są w drodze przetargu.

§14. Sprzedaży nie podlegają obiekty i lokale użyteczności publicznej. Przez obiekty i lokale użyteczności publicznej rozumie się wszystkie lokale i obiekty przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, a zwłaszcza na cele oświaty, kultury, służby zdrowia, administracji i sportu.

§ 15. 1. Wyraża się zgodę na oddawanie w użytkowanie , najem, dzierżawę nieruchomości gruntowych lub lokali na okres przekraczający trzy lata w trybie przetargu .

§ 16. 1.Odstąpienie od przetargowego zawarcia umów , o których mowa w§ 15 może nastąpić w przypadku gdy nieruchomość gruntowa lub lokal przeznaczone są :
1) na cele publiczne w rozumieniu ustawy,
2) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, który dzierżawił lub najmował nieruchomość gruntowa lub lokal przez okres co najmniej 10 lat; do okresu tego wlicza się wszystkie okresy objęte zawartymi umowami,
3) gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy lub najemcy.
2. Zawarcie umów następuje po przeprowadzeniu negocjacji.

§17. Wyraża się zgodę na korzystanie z prawa pierwokupu bądź rezygnacji z jego wykonania w przypadkach uzasadnionych interesem gminy.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§19. Tracą moc uchwały:
1)Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wraz z uchwałami zmieniającymi : VI/38/99 z dnia 30 kwietnia 1999r., Nr XV/104/2000r. z dnia 26 września 2000r., Nr XX/148/01 z dnia 1 grudnia 2001r., NrVII/40/03 z dnia 26 września 2003r. , Nr IV/22/03 z dnia 14 lutego 2003r.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XIII/93/2000 z dnia 16 czerwca 2000r. w sprawie zbycia lokali użytkowych wraz z uchwałą zmieniającą Nr XIII/78/04 z dnia 1 lipca 2004r. ,
3)Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXV/171/98 z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
4) Uchwała Nr XVI/87/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października
2004 r w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-07 12:24:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-07 12:28:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-01-07 12:28:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony