ˆ

Rok 2004

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIX / 114 / 04

Informacja ogłoszona dnia 2005-01-18 14:37:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX / 114 / 04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa, o brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

2. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki i wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatków za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.),

3. Szkole – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół
lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kargowa.

4. Dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w ust. 3.

5. Roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku
do 31 sierpnia roku następnego.

6. Klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.

7. Uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka.

8. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

II. Dodatek za wysługę lat

§ 3. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami
art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia, a ponadto;

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje;
a. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
b. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp. ) lub uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.

4. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, a dla dyrektora – Burmistrz Kargowej w formie pisemnej.

2. Dodatek za wysługę lat wypłaca z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III. Dodatek motywacyjny

§ 4. 1 Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów nalicza się w wysokości 2% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli i dyrektorów.

2. W ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 można przyznać nauczycielom i dyrektorom dodatki motywacyjne.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze przyznaje dyrektor szkoły a dla dyrektorów – burmistrz Kargowej uwzględniając warunki regulaminu.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy 2 miesiące i nie
dłuższy niż rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie korzystania przez nauczyciela
z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5. Warunki przyznawania dodatku motywacyjnego:

1. Uzyskanie awansu zawodowego stopnia nauczyciela kontraktowego.

2. Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

3. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

4. Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy.

5. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2,
pkt 2 i 3 karty nauczyciela, a w szczególności za;
a. udział w organizowaniu uroczystości i innych imprez szkolnych
b. udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela
e. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły

§ 6. Dyrektorzy mogą otrzymywać dodatki motywacyjne za znaczące efekty pracy.

IV. Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości procentowej od wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela:
a. dyrektorowi – w wysokości do 60 %
b. wicedyrektorowi – w wysokości do 35 %
c. kierownikowi – w wysokości do 25 %

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła, ustala:
a. dla dyrektorów – burmistrz Kargowej
b. dla stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły

4.Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:
a. wychowawstwo klasy w gimnazjum – w wysokości 45,- zł miesięcznie
b. wychowawstwo klasy w szkole podstawowej – w wysokości 40,- zł miesięcznie
c. wychowawstwo w przedszkolach – w wysokości 35,- zł miesięcznie
. funkcje opiekuna stażu – w wysokości 35,- zł miesięcznie za opiekę nad jednym stażystą.

5.Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym w ustępie 1, 2 i 4 powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 nie przysługują w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska,
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

7. Dodatki funkcyjne wypłacane są z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

V. Dodatki za warunki pracy

§ 8. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej części zwany „dodatkiem za warunki pracy”.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
a. za pracę w warunkach trudnych w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami
b. za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za zrealizowane godziny pracy, z którą dodatek
jest związany

4. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych, dodatek łącznie nie może przekroczyć 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami.

5. Dodatki za warunki pracy ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora burmistrz
Kargowej.

6. Dodatki za warunki pracy wypłacane są z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tych godzinach została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3,
w sposób określony w ust. 1, o ile realizacja tego zastępstwa następuje zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a – Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o
której mowa w ust. 1 i 3, ustala się mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, realizowanego przez nauczyciela
nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy, ustala dyrektor szkoły w wysokości 50% wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust. 1.


§ 10. 1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 9, przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.

2.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności e pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z;
a. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów
b. wyjazdem dzieci na wycieczkę lub imprezy
c. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającej nie dłużej niż tydzień
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin adwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród .

§ 11. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w budżecie Gminy Kargowa.

2. Fundusz ten dzieli się w następujący sposób:
a. 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora
b. 20% środków funduszu przeznacza się na „nagrody Burmistrza”.

3. Środki na nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt a będą przekazywane placówkom
oświatowym na wniosek dyrektora w trybie wykonywania budżetu.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom przyznają;
a.. ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt a - dyrektor szkoły
b. ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt b - Burmistrz Kargowej.

5. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych okazji
uzasadniających przyznanie tej nagrody.

§ 12. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, a przede wszystkim:

1. W zakresie pracy wychowawczej polegającej na:
a. integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b. udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
c. przygotowaniu i zrealizowaniu znaczących w procesie wychowawczym imprez
szkolnych.

2.W zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:
a. stwierdzonych, przynajmniej dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu
b .zakwalifikowaniu się uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych szczebla
ponadszkolnego.
c.udzielaniu pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3.W zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:
a. zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i
życiowej,
b. prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii
palenia tytoniu, spożywania alkoholu i chuligaństwu,
c.nawiązywaniu współpracy z placówkami kulturalnymi, zakładami pracy, w celu
organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.

4.W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez:

a. doskonalenie własnego warsztatu pracy,
b. aktywna pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,
c. kierowanie zespołem samokształceniowym, opiekę nad zespołem przedmiotowym,
prowadzenie lekcji koleżeńskich, opracowywanie przykładowych materiałów metodycznych,
d. autoryzowanie i wprowadzenie programów autorskich i innowacyjnych
5.Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co
najmniej roku.

§ 13. Nauczyciele, którym powierzono funkcje kierownicze otrzymują nagrody za znaczące efekty pracy w zakresie;

1. Osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego
udziału uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych.

2. Bardzo dobrej organizacji szkoły.

3. Inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości
pracy jednostki.

4. Organizowania pomocy młodym nauczycielom we właściwej adaptacji zawodowej.

5. Umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi.

6. Dbania o bazę szkolną.

7. Współpracy ze środowiskiem szkoły w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych
na rzecz szkoły, którą kieruje.

8. Właściwego wykonywania zadań wynikających z funkcji kierownika zakładu pracy.

§ 14. 1. Z wnioskami o przyznanie „Nagrody Burmistrza” dla nauczycieli szkół mogą występować dyrektorzy tych jednostek oraz międzyszkolne instancje związkowe zrzeszające nauczycieli z terenu gminy po poinformowaniu dyrektora.

2. Z wnioskami o nagrody dla dyrektorów szkół może występować Lubuski Kurator
Oświaty sprawujący nadzór pedagogiczny nad jednostkami oświatowymi.

3. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 składa się w terminie do 20 września każdego roku
w Urzędzie Miejskim w Kargowej i podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza.

4. Decyzja w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna.
 
§ 15. 1. Wysokość „nagrody burmistrza” corocznie ustala burmistrz Kargowej.

2. Wysokość nagrody „dyrektora” corocznie ustala dyrektor szkoły

3. Nagroda „dyrektora” nie może być wyższa niż nagroda „burmistrza”,

4. Przyznanie nagrody następuje w formie dyplomu, którego odpis umieszcza się w teczce
akt osobowych nauczyciela.

IX. Dodatek mieszkaniowy.

§ 16. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom posiadającym pełne kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

4. W przypadku zatrudnienia w dwóch i więcej szkołach, przysługuje tylko jeden dodatek.

5. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie;

a. przy jednej i dwóch osobach w rodzinie 25,- zł
b. przy trzech i więcej osobach w rodzinie – 45,- zł.

6. Do osób, o których mowa w ust. 5 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących; małżonka oraz dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak jak do ukończenia 20 roku życia.

7. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi stale z nim zamieszkującym będącemu także
nauczycielem, przysługuje jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę który będzie im wypłacał dodatek mieszkaniowy.

8. Dodatek przysługuje nauczycielowi;
a. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
b. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

9.Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, dla dyrektora burmistrz.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także
w okresach:
a. nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
b. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
c. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
d.korzystania z urlopu wychowawczego.

11.Dodatek nie przysługuje nauczycielowi przez okres korzystania z urlopu na poratowanie
zdrowia.

12.Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

IX. Postanowienia końcowe

§ 17. Projekt regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30 ust. 6 a Karty Nauczyciela.

§ 18. Traci moc Uchwała Nr XV / 96 / 2000 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń urzędu Miejskiego w Kargowej i w placówkach oświatowych.

                                                                        Przewodnicząca
                                                                         Rady Miejskiej

                                                                  mgr Henryka KamińczakRejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-18 13:44:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-18 14:37:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-01-18 14:37:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony