ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XII/75/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/75/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa obejmującego część obrębu wsi Karszyn.

Uchwała Nr XII/74/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/74/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2004r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kargowej.

Uchwała Nr XII/73/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/73/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Uchwała nr XII/72/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XII/72/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2004 r.

Uchwała Nr XII/71/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XII/71/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XI/70/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/70/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kargowej.

Uchwała Nr XI/69/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/69/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2004 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Uchwała Nr XI/68/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/68/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie : trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kargowa podmiotom, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

Uchwała Nr XI/67/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/67/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Uchwała nr XI/66/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/66/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej

Nawigacja między stronami listy informacji