ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-03 08:04:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19.11.2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Burmistrz Kargowej

ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty
wymienione w art. 3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z póź. zm.).
II. Rodzaj zadania publicznego:
Upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach uczniowskich klubów sportowych.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania w roku 2009 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 6.000 zł .
2. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego typu zadań w 2008 r. wyniosła 5.000 zł.
IV. Zasady składania i wyboru ofert:
1. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: „Konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.”
2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
V. Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
2. Kopię aktualnego statutu wskazującą na zakres działalności podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
4. Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia).
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa za ostatni okres obrachunkowy) nie dotyczy organizacji nowopowstałych.
6. Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 5 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
VI. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) wartość merytoryczna oferty (celowość ofert, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3) wysokość wkładu własnego środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji,
4) doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz
doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Kargowa,
5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
VII. Termin i tryb stosowane przy wyborze oferty:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Kargowej.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
6. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264 poz. 2207).
VIII. Termin realizacji zadania:
1. Termin i realizacja zadania - do końca 2009 r. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Kargowa reprezentowana przez Burmistrza.
2. Burmistrz Kargowej zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
3. Formularze ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, pokój nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Pajcz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Pajcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-03 08:03:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-03 08:04:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-03 08:04:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony