ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-19 12:41:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/185/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18.12.2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Burmistrz Kargowej
 
ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z póź. zm.).
II. Rodzaj zadania publicznego:
Upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania w roku 2010 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 7.000 zł .
2. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego typu zadań w 2009 r. wyniosła 6.000 zł.
IV. Zasady składania i wyboru ofert:
1) zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansowcach publicznych (Dz. U. z 2009 r. , Nr 157, poz. 1240) oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie, oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: „Konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.”
3) oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta,
V. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,
2) aktualny statut wskazujący na zakres działalności podmiotu potwierdzony za zgodność z oryginałem, opatrzony aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
3) zaświadczenia/oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia),
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa za ostatni okres obrachunkowy) lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
5) oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 5 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
6) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
VI. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) wartość merytoryczna oferty (celowość ofert, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3) wysokość wkładu własnego środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji,
4) doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Kargowa,
5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
VII. Termin, tryb kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu ich składania,
2) oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Kargowej,
3) warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
5) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
6) podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264 poz. 2207).
VIII. Termin i warunki realizacji zadania:
1) zadanie winno być zrealizowane w roku 2010 z zastrzeżeniem, że szczegółowe i ostateczne terminy, warunki realizacji, finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Kargowa.
2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
3) Burmistrz Kargowej zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
3) formularze ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, pokój nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.
4) wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.

Burmistrz
/-/ Janusz Kłys

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Pajcz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Pajcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-19 12:37:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-19 12:41:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-19 12:41:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony