ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-01-10 12:05:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XII/76/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23.11.2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Burmistrz Kargowej

ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2008 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wymienione w art. 3 ustawy ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
• jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Rodzaj zadania publicznego:
Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2008 r. wynosi 1.000 zł .

4. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy
w części przeznaczonej na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego typu zadań w 2007 r. wyniosła 1.000 zł.

6. Zasady składania i wyboru ofert:
• Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: „Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2008 r.”
• Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty oraz aktualny statut wskazujący na zakres działalności podmiotu i organy uprawnione do reprezentacji.
• Do oferty należy dołączyć:
- kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej lub podmiotu
- aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007 ((bilans, rachunek wyników lub zysków i strat informacje dodatkowe za ostatni rok)nie dotyczy organizacji
nowopowstałych)
• Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie zostaną odrzucone.
• Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.

7. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
• wartość merytoryczna oferty (celowość ofert, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),
• koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
• wysokość wkładu własnego środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji,
• doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Kargowa,
• możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,

8. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Kargowej.

9. Formularze ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, pokój nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.

10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej j.w.

11. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 
12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

13. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od dnia podpisania umowy i zakończyć z dniem 31 grudnia 2008 roku.

14. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264 poz. 2207).

15. Termin realizacji zadania:
Termin i realizacja zadania – rok 2008. Warunki realizacji zadań i szczegółowe terminy każdorazowo określone będą w umowie.

16. Burmistrz Kargowej zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
« powrót do poprzedniej strony