ˆ

Rok 2005

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVII/149/05

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-20 09:52:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/149/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, 2, 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kargowa:

1) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,46 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 17,16 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - rekreacyjnej
- 12,88 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
- 3,38 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
- 8,28 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
f) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 5,91 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

2) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3 – 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,57 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - rekreacyjnej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,42 zł od 1 m kw. powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,10 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,58 zł od 1 ha powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) 74 % powierzchni budynków pozostałych położonych na gruntach siedliskowych,
2) powierzchnie piwnic znajdujące się w budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem ich części zajętych na garaże lub prowadzenie działalności gospodarczej,
3) grunty zajęte pod cmentarze,
4) budynki i grunty służące realizacji statutowych celów w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej,
5) budynki, budowle i grunty wysypisk odpadów komunalnych,
6) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr) przebiegające przez grunty gospodarstw rolnych,
7) 40 % powierzchni gruntów siedliskowych,
8) budowle przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania
i oczyszczania ścieków służące do zaspakajania publicznych, zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o gruntach siedliskowych, rozumie się przez to teren czyjegoś zamieszkania.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 104, poz. 1645), Uchwała Nr XI/77/99 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Uchwała
Nr XV/108/2000 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-20 09:47:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-20 09:52:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-20 09:52:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony