ˆ

Rok 2005

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVIII/173/05

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-20 14:59:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/173/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa, o brzmieniu:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz.181) ;

3) szkole – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kargowa;

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3;

5) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust 3 lub ustalony na podst. art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie
z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia,
a ponadto;

1) Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej jego stawki, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.

3) Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.) lub uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.

4) Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela,
a dla dyrektora – Burmistrz Kargowej w formie pisemnej.

5) Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów nalicza się w wysokości 2% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.

2. W ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 można przyznać nauczycielom i dyrektorom dodatki motywacyjne.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi, dodatku motywacyjnego jest:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz
w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania
i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

4. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:

1) osiąganie przez szkołę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowych;
2) wzorową organizację pracy szkoły;
3) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,
4) organizowanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w okresie odbywania stażu zawodowego we właściwej adaptacji zawodowej;
5) dbanie o bazę szkolną oraz jej rozwój poprzez remonty i inwestycje;
6) współpracę ze środowiskiem w celu pozyskiwania środków oraz pomocy rzeczowej na rzecz placówki, którą kierują;
7) przestrzeganie prawa pracy w realizacji funkcji kierownika zakładu pracy, w tym współdziałanie z ogniwami społecznymi;
8) umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy;
9) dbanie o czystość i estetykę szkoły;
10) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
11) realizację zadań i podejmowanie inicjatyw zwiększających udział
i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
12) efektywne gospodarowanie środkami budżetowymi i powierzonym mieniem oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
13) prowadzenie właściwej polityki kadrowej.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Burmistrz Kargowej.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż
2 miesiące i nie dłuższy niż rok szkolny, w wysokości nie wyższej niż 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie korzystania przez nauczyciela lub dyrektora z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości procentowej od wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela:
1) dyrektorowi – w wysokości do 60 %;
2) wicedyrektorowi – w wysokości do 35 %;
3) kierownikowi – w wysokości do 25 %.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła, ustala:
1) dla dyrektorów – Burmistrz Kargowej;
2) dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny:
1) za wychowawstwo klasy w gimnazjum – w wysokości 45,- zł miesięcznie;
2) za wychowawstwo klasy w szkole podstawowej – w wysokości 40,- zł miesięcznie;
3) za wychowawstwo w przedszkolach – w wysokości 35,- zł miesięcznie;
4) za funkcję opiekuna stażu – w wysokości 35,- zł miesięcznie za opiekę nad jednym stażystą.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 4 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 nie przysługują
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

7. Dodatki funkcyjne wypłacane są z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy

§ 6. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej części zwany „dodatkiem za warunki pracy”.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za:
1) pracę w warunkach trudnych w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami;
2) pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za zrealizowane godziny pracy, z którą dodatek jest związany.

4. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych, dodatek łącznie nie może przekroczyć 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami.

5. Dodatki za warunki pracy ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Kargowej.

6. Dodatki za warunki pracy wypłacane są z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalone zgodnie z ust.5 przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

§ 8. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Fundusz ten dzieli się w następujący sposób:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na „nagrody dyrektora”;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na „Nagrody Burmistrza”.

3. Środki na nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt 1 będą przekazywane placówkom oświatowym na wniosek dyrektora w trybie wykonywania budżetu.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom przyznają;
1) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - dyrektor szkoły;
2) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - Burmistrz Kargowej.

5. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych okazji uzasadniających przyznanie tej nagrody.

§ 9. 1. Nagrody z funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od osiągnięć
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, a przede wszystkim:

1) W zakresie pracy wychowawczej od:
a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b) udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
c) przygotowaniu i zrealizowaniu znaczących w procesie wychowawczym imprez
szkolnych.

2) W zakresie pracy dydaktycznej od:
a) stwierdzonych, przynajmniej dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu,
b) zakwalifikowaniu się uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych szczebla
ponadszkolnego,
c) udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3) W zakresie pracy opiekuńczej od:
a) zapewnienia pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej,
b) prowadzenia działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży
narkomanii palenia tytoniu, spożywania alkoholu i chuligaństwu,
c) nawiązywania współpracy z placówkami kulturalnymi, zakładami pracy, w celu
organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.

4) W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych od:
a) doskonalenia własnego warsztatu pracy,
b) aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,
c) kierowania zespołem samokształceniowym, opiekę nad zespołem przedmiotowym, prowadzenie lekcji koleżeńskich, opracowywanie przykładowych materiałów metodycznych,
d) autoryzowanie i wprowadzenie programów autorskich i innowacyjnych.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej roku.

§ 10. Nauczyciele, którym powierzono funkcje kierownicze otrzymują nagrody za znaczące efekty pracy w zakresie:

1) osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych;

2) bardzo dobrej organizacji szkoły;

3) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki;

4) organizowania pomocy młodym nauczycielom we właściwej adaptacji zawodowej;

5) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi;

6) dbania o bazę szkolną;

7) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły, którą kieruje;

8) właściwego wykonywania zadań wynikających z funkcji kierownika zakładu pracy.

§ 11. 1. Z wnioskami o przyznanie „Nagrody Burmistrza” dla nauczycieli szkół mogą występować dyrektorzy tych jednostek oraz międzyszkolne instancje związkowe zrzeszające nauczycieli z terenu gminy, po poinformowaniu dyrektora.

2. Nagrody dla dyrektorów szkół, Burmistrz może przyznać z urzędu.

3. Z wnioskami o nagrody dla dyrektorów szkół może występować Lubuski Kurator Oświaty sprawujący nadzór pedagogiczny nad jednostkami oświatowymi.

4. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 3 składane są w terminie do 20 września każdego roku w Urzędzie Miejskim w Kargowej i podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza.

5. Decyzja w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna.


§ 12. 1. Wysokość „Nagrody Burmistrza” corocznie ustala Burmistrz Kargowej.

2. Wysokość „nagrody dyrektora” corocznie ustala dyrektor szkoły.

3. „Nagroda dyrektora” nie może być wyższa niż „Nagroda Burmistrza”,

4. Przyznanie nagrody następuje w formie dyplomu, którego odpis umieszcza się
w teczce akt osobowych nauczyciela.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 13. Projekt regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30 ust. 6 a Karty Nauczyciela.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej i w placówkach oświatowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-20 12:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-20 14:59:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-24 10:48:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony