ˆ

Rok 2005

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVIII/175/05

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-20 14:59:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2006 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 116 ust.1, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2 ,4, 4a, 6, 7, 9, 10, ust. 2, ust. 3, ust. 4
pkt 1, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 10.810.997,- zł jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.381.732,- zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,- zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 10.810.997 ,- zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 9.312.261,- zł, w tym:

a) kwotę 4.906.576 ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 12.500,- zł na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, jak w załączniku
nr 8 do uchwały,
c) kwotę 40.000,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
d) kwotę 63.800,- zł na dotacje.

2) Wydatki majątkowe kwotę 1.498.736,- zł na realizację zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały, z tego na projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych – 923.736,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 1.381.732,- zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
2) wydatki w kwocie 80.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 311.800,- zł na spłatę:
1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 76.000,- zł,
2) kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu – 65.800,- zł,
3) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 50.000,- zł,
4) kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2004 roku – 120.000,- zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały.
§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 95.000,- zł.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Kargowej do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
2. upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 300.000,- zł ,
4. zaciągania kredytów bankowych do wysokości 300.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,
5. zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załączniki

  • (PDF, 62.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 1
  • (PDF, 100.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 2
  • (PDF, 67 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 3
  • (PDF, 54.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 4
  • (PDF, 54.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 5
  • (PDF, 52.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 6
  • (PDF, 50.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 7
  • (PDF, 51 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 8
  • (PDF, 52.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 9
  • (PDF, 93.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik nr 10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-20 13:05:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-20 14:59:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-24 10:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony