ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/56/03Drukuj informacjęAkt prawny: IX/56/03

Szczegóły informacji

IX/56/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: IX/03

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2003-12-27

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-12-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 103 pozycja 1641, opublikowano dnia: 2003-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy

Treść:

Uchwała Nr IX/56 /03
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 10 grudnia 2003 r.
 
w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1
 
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych istotnych dla gminy lub sołectwa sprawach mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje.
§ 2
 
Konsultacje polegają na :
1) wyrażeniu opinii i uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
 
§ 3
 
Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) ogólnogminny
2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terenu.
 
§ 4

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacji są stali mieszkańcy gminy, posiadający czynne prawo wyborcze i wpisani do rejestru wyborców.

§ 5

Konsultacje zarządza Burmistrz Kargowej w drodze zarządzenia:
1) w przypadku gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów ustawy,
2) na wniosek Rady Miejskiej w Kargowej w sprawach ważnych dla gminy,
3) na wniosek 20% mieszkańców, o których mowa w § 4.
 

§ 6

1. Zarządzenie, o którym mowa w § 5 określa:
1) przedmiot konsultacji,
2) obszar, na którym będą przeprowadzane konsultacje,
3) miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji,
4) treść karty konsultacyjnej zawierającej w szczególności:
a) treść pytania lub pytań konsultacyjnych, obok których umieszcza się
kratki oznaczone napisami "TAK" oraz " NIE",
b) miejsce na umieszczenie pieczęci Burmistrza,
c) miejsce na wniesienie uwag,
d) pouczenie o sposobie wyrażania opinii na kartce konsultacyjnej,
5) wzór protokołu ustalenia zbiorczych wyników przeprowadzonej konsultacji,
6) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

2. 1. Zarządzenie, o którym mowa w ust.1, podlega ogłoszeniu w trybie
zwyczajowo przyjętym w terminie co najmniej 14 dni przed terminem
przeprowadzenia konsultacji.
2. Zarządzenie doręcza się przedstawicielom jednostek pomocniczych,
których konsultacje dotyczą oraz osobie wskazanej przez wnioskodawców.
 
§ 7

1. Nie później niż na 7 dni przed terminem przeprowadzenie konsultacji
Burmistrz Kargowej:
1) powołuje komisję do przeprowadzenia konsultacji, zwaną dalej "Komisją"
2) sporządza wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacji,
3) przygotowuje kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.
2. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 członków w tym do 2 osób z terenu, na którym ma być przeprowadzona konsultacja oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przygotowanie i wydawanie kart konsultacyjnych,
2) ustalenie zbiorczych wyników konsultacji w protokole,
3) przekazanie protokołu z konsultacji Burmistrzowi wraz z całą dokumentacją związaną z konsultacjami ( karty wypełnione oraz niewykorzystane, spis osób uprawnionych do udziału w konsultacjach)
 

§ 8

Obsługę techniczną pracy Komisji zapewnia Burmistrz Kargowej.
 
§ 9

1. Wydawanie kart konsultacyjnych oraz przyjmowanie wypełnionych kart
konsultacyjnych odbywa się w Urzędzie Miejskim w Kargowej, w terminie
przeprowadzenia konsultacji, w godzinach pracy Urzędu, chyba, że
Burmistrz ustali inne miejsca i czas do wydawania i przyjmowania kart
konsultacyjnych.
2. Wydanie karty konsultacyjnej odbywa się po złożeniu podpisu przez osobę
uprawnioną, o której mowa w § 4, na wykazie osób uprawnionych do
wzięcia udziału w konsultacji.
 
§ 10

Protokół z przeprowadzonej konsultacji Burmistrz Kargowej przedstawia Radzie Miejskiej w Kargowej na najbliższej sesji następującej po jej przeprowadzeniu i ogłasza go w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

§ 11

Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina.
 
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
 
§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w poszczególnych sołectwach.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-30 13:39:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-30 13:39:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01 07:55:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony