ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/50/03Drukuj informacjęAkt prawny: IX/50/03

Szczegóły informacji

IX/50/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: IX/03

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2003-12-27

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2004-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 103 pozycja 1640, opublikowano dnia: 2003-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść:

Uchwała nr IX/50/03
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 10 grudnia 2003 roku
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje:
 
 
§ 1
 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kargowa :

1) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,44 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 16,25 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej ,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - rekreacyjnej
- 12,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej ,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
- 3,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
- 7,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
f) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 5,60 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
g) pozostałych położonych na gruntach siedliskowych
- 1,46 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
h) pozostałych położonych na gruntach siedliskowych, po byłych gospodarstwach
rolnych, należące do emerytów i rencistów zamieszkujących samodzielnie i nieposiadających poza rentą lub emeryturą innych źródeł dochodów
- 0,73zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

2) od budowli:
a) przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków w zasobach gminy - 0, 1% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,
b) pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3, ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,54 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - rekreacyjnej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,40 zł od 1 m kw. powierzchni,
c) siedliskowych - 0,06 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) siedliskowych po byłych gospodarstwach rolnych, należących do emerytów
i rencistów zamieszkujących samodzielnie i nieposiadających innych źródeł
dochodów
- 0,02 zł od 1 m kw. powierzchni,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,10 zł od 1 m kw. powierzchni,
f) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,38 zł od 1 ha powierzchni .
 

§ 2

Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 ustawy zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) powierzchnie piwnic znajdujące się w budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem ich części zajętych na garaże lub prowadzenie działalności gospodarczej,
2) tereny cmentarzy,
3) budynki i grunty służące celom kultury, kultury fizycznej i sportu, ochronie
przeciwpożarowej - będące w zasobach gminy,
4) obiekty wysypisk komunalnych.
 
§ 3
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o gruntach siedliskowych, rozumie się przez to teren czyjegoś
zamieszkania.
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr III / 6 / 2002 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 117, poz. 1700).
 
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
 
§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Kargowa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Danielkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Danielkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-01 08:38:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-01 08:38:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01 08:38:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony