ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/28/03Drukuj informacjęAkt prawny: VI/28/03

Szczegóły informacji

VI/28/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: VI/03

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2003-07-24

Data podjęcia/podpisania: 2003-06-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-07-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 41 pozycja 771, opublikowano dnia: 2003-07-09

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Treść:

Uchwała Nr VI/28/03
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 11 czerwca 2003r.
 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z poźn. zmianami), art. 18 i art. 34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, świadczy się pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2) Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
3) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§2
W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej określa się zakres świadczenia oraz wysokość odpłatności za usługę, którą ponosi świadczeniobiorca.
§3
2) Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
3) Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
4) Wysokość odpłatności za usługi ustala Kierownik w oparciu o koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynikający z kosztów poniesionych przez usługodawcę za rok miniony.
5) Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w §3 ust. 2, zwracając wydatki poniesione na usługi opiekuńcze w wysokości określonej w tabeli:
dochód na osobę w rodzinie - % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wysokość odpłatnośći liczona od kosztu usługi w %
osoby samotnej osoby w rodzinie
101 - 120 %121 – 140 %141 - 160 %161 - 180 %181 - 200 %201 - 220 %powyżej 220 % 5101520253040 203040506070100

5) Kwoty określające granice dochodu podlegają waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłaszanym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4
Opłata za usługi wnoszona jest do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto OPS w Kargowej do dnia 15 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.
§ 5
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli żądanie zwrotu wydatków całości lub części niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może zmniejszyć odpłatność za usługi opiekuńcze lub odstąpić od żądania zwrotu .
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej.
§ 7
Traci moc Uchwała Nr XIX/123/97 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 kwietnia 1997r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-01 11:29:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-01 11:29:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01 11:29:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony