ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXI/130/05Drukuj informacjęAkt prawny: XXI/130/05

Szczegóły informacji

XXI/130/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI/05

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-05-19

Data podjęcia/podpisania: 2005-03-21

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2005-05-19

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2005 nr 21 pozycja 446, opublikowano dnia: 2005-05-04

Tytuł aktu:

w sprawie Regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa.

Treść:

Uchwała Nr XXI/130/05
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 21 marca 2005 roku
 
w sprawie Regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa.
 
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) uchwala się:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa.

Rozdział I. Postanowienie ogólne.

§ 1 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanym w dalszej treści uchwały „Regulaminem” określa :

1) sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego,

2) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Kargowa uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty gdy miesięczna wysokość dochodu, na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Rozdział II. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego.

§3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego wynosi 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego dla osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, wynosi 100 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

§4. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Kargowej w drodze decyzji w jednej lub kilku z następujących form:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 
2. planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników,
4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
5. świadczenia pieniężnego, jeżeli przyznający stypendium uzna to za celowe i uzasadnione.


Rozdział III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§5.Udokumentowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Burmistrza Kargowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej lub na adres Urząd Miejski w Kargowej ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

§ 6. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w §4 pkt 1 realizowane jest przez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia.

2. Stypendium szkolne określone w §4 pkt 2 realizowane jest przez dostarczanie uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, pomocy rzeczowej lub podręczników zaakceptowanych przez szkołę lub pomocy wskazanych we wniosku o stypendium.

3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w §4 pkt 3 i 4 będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego w Kargowej lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

§7. 1. Stypendium szkolne wypłacane jest z dołu w okresach miesięcznych w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.

2. W przypadku przyznania stypendium w formie innej niż pieniężna, stypendium może być wypłacone z góry za okresy kwartalne.

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Kargowa w trybie art. 90r ust.3 ustawy o systemie oświaty.

§ 9. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i jest niezależny od otrzymywanego stypendium.

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

powódź, pożar lub inna klęska żywiołowa , która dotknęła bezpośrednio ucznia
i jego rodzinę,
2) ciężka choroba lub wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu
3) śmierć rodzica bądź opiekuna ucznia

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

2. Organ przyznający zasiłek szkolny ustala fakt zdarzenia losowego oraz czy dane zdarzenie losowe uzasadnia przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego i wypłacany jest na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza.

4. .Udokumentowane wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Burmistrza Kargowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej lub na adres Urząd Miejski w Kargowej ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 11. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                                                           mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Bocheńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Bocheńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-04 09:58:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-04 10:00:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-04 10:00:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony