ˆ

Regulamin naboru pracowników w OPS

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-05 10:15:33 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


Zarządzenie Nr 2/05
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
z dnia 30.11.2005r

w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn zm. ) w związku z art.3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) ustalam

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze
w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej: pracownicy zatrudniani na stanowiskach pracy określonych
w regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.
Rozdział 1
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 1. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik OPS,
określając cele i zadania wykonywane na danym stanowisku pracy oraz wynikające z tego tytułu obowiązki obciążające zajmującego je stanowiska.
Rozdział 2
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2. 1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik w formie odrębnego zarządzenia powołuje Komisję Rekrutacyjną.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
a)Kierownik OPS,
b)pracownik socjalny
c)inna osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające
znaczenie dla właściwej oceny kandydata.
3. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie w stosunku do osoby , która złożyła ofertę , albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej beztronności.

4.Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział 3
Etapy naboru

§ 3. 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w OPS.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w OPS

§ 4. 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kargowa oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in:
a)prasie,
b)akademickich biurach karier,
c)biurach pośrednictwa pracy,
d)urzędach pracy

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a)nazwę i adres jednostki,
b)określenie stanowiska urzędniczego,
c)określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym
ze wskazaniem, które z nich są niezbędne,
a które dodatkowe,
d)wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e)wskazanie wymaganych dokumentów,
f)określenie terminu i miejsca składania dokumentów

4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP gminy Kargowa oraz na tablicy ogłoszeń przez
14 dni kalendarzowych.

5. Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1.

Rozdział 5
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 5. 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a)list motywacyjny,
b)życiorys – curriculum vitae,
c)kserokopie świadectw pracy,
d)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)referencje,
g)oryginał kwestionariusza osobowego.

3.Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być
przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

5.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział 6
Rozpatrzenie ofert

§ 6. 1. Po upływie terminu od złożenia ofert komisja rekrutacyjna rozpoczyna swoja pracę. Prace komisji odbywają się na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego.

2. Komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy dokumentów.

3. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

4.Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

5.Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia
kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział 7
Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne

§ 7. 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
i wstępnej analizie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu Kierownik umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kargowa.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi
w ogłoszeniu o naborze.

5.Wzór listy stanowi Załącznik Nr 2.§ 8. W terminie 5 dni od posiedzenia komisji , na którym otwarto oferty zawiadamia się kandydatów, których oferty odrzucono o przyczynie odrzucenia.

Rozdział 8
Wybór kandydata

§ 9. 1. Z kandydatami , których oferty spełniają wymogi formalne komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

3. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a)predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b)posiadaną wiedzę o samorządzie gminnym,
c)obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d)cele zawodowe kandydata.

4. Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty
w skali od 0 do 10.

§ 10. 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata który , uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

§ 11. 1. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół i przekazuje go Kierownikowi w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a)określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę
kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych
kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań
określonych w ogłoszeniu o naborze,
b)informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

3. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3

Rozdział 9
Informacja o wynikach naboru
§ 12. 1. Kierownik sporządza informację o wynikach naboru i upowszechnia ją w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
2 a) nazwę i adres jednostki,
3 b) określenie stanowiska urzędniczego,
4 c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia
5 żadnego kandydata.
6Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP gminy Kargowa i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

7 Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

8 Kierownik zawiadamia na piśmie o wyniku wyborów wszystkich kandydatów biorących udział w naborze , którzy nie zostali przyjęci do pracy w OPS.

§ 13. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy § 12 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 10
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kargowa.
Kierownik OPS

Anna Wierzbińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-05 09:59:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-05 10:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-05 10:15:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7584 raz(y)