ˆ

Rok 2006

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXX/187/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-05-12 10:58:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/187/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 1 i gminy Kargowa w obrębie Wojnowo.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Na wniosek Burmistrza Kargowej przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 1 i gminy Kargowa w obrębie Wojnowo.
2. Granice obszarów objętych opracowaniem określają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Plan winien określać:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania trenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                
                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                        mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-10 12:48:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-12 10:58:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-12 10:58:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1696 raz(y)