ˆ

Rok 2007

Szczegóły informacji

Uchwała Nr V/36 /07

Informacja ogłoszona dnia 2007-02-13 14:50:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/36/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2007 .

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz niniejszej uchwały.
2. W przypadku zatrudnienia w dwóch i więcej szkołach, przysługuje tylko jeden dodatek.

§ 2. 1.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej i dwóch osobach w rodzinie – 25,- zł
2) przy trzech i więcej osobach w rodzinie – 45,- zł
2. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka, oraz dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia.

§ 3. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi stale z nim zamieszkującym będącemu także nauczycielem, przysługuje jeden dodatek.
2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 4. Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 5. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 3 ust.1 , na ich wspólny wniosek.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje w formie pisemnej dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Kargowej.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 6. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
2. Dodatek przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia. Dodatek przysługuje także w okresach :
1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
2) korzystania z urlopu macierzyńskiego,
3) przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak,
gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2007 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .
                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-12 12:03:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-13 14:50:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-13 14:50:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1620 raz(y)