ˆ

Rok 2007

Szczegóły informacji

Uchwała Nr X/62/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-07-09 14:20:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/62/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Sołtysom gminy Kargowa za udział w sesjach Rady Miejskiej w Kargowej i innych spotkaniach związanych z pracą Rady niezależnie od ich liczby, za realizację zadań ustawowych oraz zadań określonych
w statutach sołectw, przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta zależna od liczby mieszkańców wsi, w których pełnią funkcję:
1) do 150 mieszkańców - 150,- zł,
2) powyżej 150 do 500 mieszkańców - 200,- zł,
3) powyżej 500 mieszkańców – 250,- zł

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności sołtysa na sesji Rady Miejskiej, potrąca się 20% przysługującej diety za każdą nieobecność. Potrącenia dokonuje się na podstawie pisemnej informacji Biura Rady.
3. Dieta wypłacana będzie w ciągu 10-ciu dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje.

§ 2. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).
2. Osobą delegującą sołtysa jest Burmistrz Kargowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/32/99 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie diety dla sołtysów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                               mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-07-09 10:29:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-07-09 14:20:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-07-09 14:20:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1781 raz(y)