ˆ

Rok 2006

Szczegóły informacji

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2006 rok

Informacja ogłoszona dnia 2007-05-16 08:43:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/175/05 z dnia 15 grudnia 2005 r.
W planowanym budżecie:

• Rada Miejska dokonała zmian:

1) Uchwałą Nr XXIX/180/06 z dnia 15 marca 2006 r.
2) Uchwałą Nr XXX/185/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
3) Uchwałą Nr XXXII/192/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
4) Uchwałą Nr XXXIV/203/06 z dnia 2 października 2006 r.
5) Uchwałą Nr XXXV/212/06 z dnia 19 października 2006 r.
6) Uchwałą Nr III/15/06 z dnia 13 grudnia 2006 r.

• Burmistrz dokonał zmian:

1) Zarządzeniem Nr RM 0151-4/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
2) Zarządzeniem Nr RM 0151-9/06 z dnia 23 marca 2006 r.
3) Zarządzeniem Nr RM 0151-14/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
4) Zarządzeniem Nr RM 0151-25/06 z dnia 31 maja 2006 r.
5) Zarządzeniem Nr RM 0151-29/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
6) Zarządzeniem Nr RM 0151-34/06 z dnia 13 lipca 2006 r.
7) Zarządzeniem Nr RM 0151-40/06 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
8) Zarządzeniem Nr RM 0151-41/06 z dnia 21 sierpnia 2006 r.
9) Zarządzeniem Nr RM 0151-45/06 z dnia 7 września 2006 r.
10) Zarządzeniem Nr RM 0151-48/06 z dnia 29 września 2006 r.
11) Zarządzeniem Nr RM 0151-50/06 z dnia 13 października 2006 r.
12) Zarządzeniem Nr RM 0151-53/06 z dnia 31 października 2006 r.
13) Zarządzeniem Nr RM 0151-56/06 z dnia 15 listopada 2006 r.
14) Zarządzeniem Nr RM 0151-60/06 z dnia 1 grudnia 2006 r.
15) Zarządzeniem Nr RM 0151-63/06 z dnia 15 grudnia 2006 r.

wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone
i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków, zgodnie
z przyznanym przez Radę upoważnieniem.

Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 12.292.021 zł, a planowane wydatki 12.519.221 zł .
W roku 2006 z dochodów zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 311.800 zł, w tym:
 • końcowe raty kredytu z BOŚ Poznań w wysokości 65.800 zł,
 • cztery raty pożyczki z NFOŚiGW w łącznej wysokości 76.000 zł,
 • raty kredytu długoterminowego z 2004 r. w wysokości 120.000 zł,
 • raty kredytu z BGK Poznań w wysokości 50.000 zł.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., zadłużenie gminy wynosi ogółem 455.400 zł , na które składają się:
 • pożyczka z NFOŚiGW - 147.400 zł, oprocentowana 0,2 stopy redyskontowej weksli,
 • kredyt w BGK z FRIK – 48.000 zł, oprocentowany 0,5 stopy redyskontowej weksli,
 • kredyt komercyjny, długoterminowy w BS – 260.000 zł.
Wykonanie dochodów wynosi 12.352.592,96 zł tj. 100,49 % planu, z tego:
1) dochody własne
kwota planowana 4.756.632,00 zł - wykonanie 5.140.780,41 zł tj. 108,08 %
2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
kwota planowana 1.881.466 zł - wykonanie 1.815.193,18 zł tj. 96,48 %
3) dotacje z budżetu państwa na inne zadania
kwota planowana 7.467 zł - wykonanie 8.647,73 zł
(na księgozbiór dla Biblioteki – 7.467 zł i na Targi Gospodarczo-Turystyczne – 1.180,73 zł)
4) dotacje celowe z budżetu na zadania własne
kwota planowana 265.937 zł - wykonanie 265.937,00 zł tj. 100,00 %
5) subwencja razem
plan 4.432.523 zł - wykonanie 4.432.523,00 zł tj. 100,00 %
6) środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych:
 • fundusz ZPORR na przebudowę ulic śródmieścia Kargowej - kwota planowana 575.835 zł, wykonanie 435.652,26 zł tj. 75,70 %. Zadanie zostało rozliczone, końcowa płatność
  z funduszu nastąpi w roku 2007.
 • wpływy z Powiatu Zielonogórskiego: na prace w drogach powiatowych (ul. Marchlewskiego, Wojnowo) – kwota planowana 141.194 zł, wykonanie 138.859,38 zł ( w wysokości kosztów poniesionych), oraz dotacja celowa z PFOŚiGW na usuwanie osadów z oczyszczalni ścieków - kwota 50.000 zł.
 • pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont budynku mieszkalnego przejętego od Agencji – 55.000 zł i na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wolsztyńskiej – 60.000 zł.
 • dofinansowanie EUROREGIONU SPREWA-NYSA-BÓBR – z INTERREG III A na Targi Gospodarczo-Turystyczne – kwota planowana 33.975 zł, na Przegląd Zespołów Śpiewaczych – kwota planowana 24.992 zł. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone, jednak środki dofinansowania nie zostały przekazane w roku 2006.
 • dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg gruntowych (Obra Dolna – Jażyniec, Stary Jaromierz – Jaromierz) zaplanowana w wysokości 57.000 zł, nie została przekazana w 2006 roku. Zadania zostały wykonane i sfinansowane ze środków budżetu gminy.
  Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, wpływy były niższe o 362.772,82 zł . Na skutek udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, wpływy były niższe o 574.818,02 zł, z tego: w podatku rolnym o 41.074 zł, w podatku od nieruchomości
o 532.432,02 zł, w podatku od środków transportowych o 1.312 zł. Ulgi wynikają z uchwał Rady – kwota 568.901,22 zł, z decyzji Burmistrza kwota 5.916,80 zł. Decyzje Burmistrza dotyczą 22. podatników.
Wykonanie wydatków na kwotę planowaną 12.519.221 zł wynosi 12.049.554,23 zł tj. 96,25 %, z tego:
• wydatki majątkowe
kwota planu – 2.656.889 zł, wykonanie – 2.624.782,43 zł tj. 98,79%
• wydatki bieżące
kwota planu – 9.862.332 zł, wykonanie – 9.424.771,80 zł tj. 95,56% .
Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach,
w układzie zadań rzeczowych, zawiera załącznik nr 2 do informacji.
Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody zakładu budżetowego – ZGKiM, GFOŚiGW oraz dochodów własnych jednostek.
Załącznik nr 4 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu.
Dochody i wydatki instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/91/2000 ewidencjonowane były w 2006 r. jak w jednostce budżetowej i objęte budżetem gminy w dziale 921 rozdz. 92109 i tam zostały wykazane. Wg stanu na 31.12.2006 r. należności GOKiS wynosiły – 0,00 zł, zobowiązania – 24.049,53 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł. Stan środków na rachunku bieżącym GOKiS – 0,00 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-16 08:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-16 08:43:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-16 08:43:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1925 raz(y)