ˆ

rok 2007

Szczegóły informacji

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kargowa za I półrocze 2007 r.

Informacja ogłoszona dnia 2007-09-18 13:23:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budżet gminy na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Nr IV/16/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
W planowanym budżecie:
• Rada Miejska dokonała zmian:
 • Uchwałą Nr VI/41/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
 • Uchwałą Nr VII/50/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.
 • Uchwałą Nr VIII/52/07 z dnia 9 maja 2007 r.
• Burmistrz dokonał zmian:
 • Zarządzeniem Nr RM 0151-8/07 z dnia 1 marca 2007 r.
 • Zarządzeniem Nr RM 0151-16/07 z dnia 12 marca 2007 r.
 • Zarządzeniem Nr RM 0151-17/07 z dnia 30 marca 2007 r.
 • Zarządzeniem Nr RM 0151-18/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
 • Zarządzeniem Nr RM 0151-19/07 z dnia 8 maja 2007 r.
 • Zarządzeniem Nr RM 0151-27/07 z dnia 18 maja 2007 r.
 • Zarządzeniem Nr RM 0151-28/07 z dnia 8 czerwca 2007 r.
wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami.

Ogółem po zmianach planowane dochody wynoszą 11.999.167 zł, a planowane wydatki 12.236.884 zł . Planowany deficyt wynosi 237.717 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 299.400 zł, w tym:
 • końcowe raty pożyczki z NFOŚiGW w łącznej wysokości 147.400 zł,
 • raty kredytu długoterminowego z 2004 r. w wysokości 120.000 zł,
 • raty kredytu z BGK Poznań w wysokości 32.000 zł.
Wg stanu na dzień 30 czerwca, zadłużenie gminy wynosi ogółem 156.000 zł , na które składają się:
 • kredyt w BGK z FRIK – 16.000 zł, oprocentowany 0,5 stopy redyskontowej weksli,
 • kredyt komercyjny, długoterminowy w BS – 140.000 zł.
Wykonanie dochodów wynosi 6.846.777,98 zł tj. 57,06% planu, z tego:

dochody własne
kwota planowana 5.216.054,00 zł, wykonanie 2.769.256,55 zł tj. 53,10 %

dotacje celowe na zadania zlecone
kwota planowana 1.908.964,00 zł, wykonanie 978.684,57 tj. 51,27 %

dotacje celowe na zadania własne
kwota planowana 199.640,00 zł, wykonanie 130.670,00 zł tj. 65,45 %

subwencja razem
plan 4.457.141,00 zł, wykonanie 2.655.676,00 zł tj. 59,25 %
 • subwencja oświatowa
  kwota planowana 3.701.600,00 zł, wykonanie 2.277.904,00 zł tj. 61,54 %
  (przekazane zostało z Ministerstwa Finansów 8/13 rocznej kwoty w tym rata na m-c VII/2007)
 • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
  kwota planowana 755.541,00 zł, wykonanie 377.772,00 zł tj. 50,00 %
  środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych ( fundusz ZPORR, EUROREGION – INTERREG, EFS, )
  Kwota planowana 217.368,00 zł, wykonanie 255.490,86 zł. Zostały przekazane wszystkie płatności wynikające z rozliczenia zadań z lat ubiegłych.
  • środki z FOGR – z rozliczenia z roku 2006 – plan – 0, wykonanie – 57.000,00 zł.
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów przebiega w sposób prawidłowy, pozycje dochodowe realizowane są zgodnie z planem, w terminach i granicach odpowiadających upływowi czasu w roku budżetowym.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wpływy były niższe w I półroczu o 342.703,65 zł .
Na skutek udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, wpływy były niższe
o 141.967,47 zł. Udzielone ww. ulgi wynikają z uchwał Rady – kwota 130.525,47 zł, z decyzji Burmistrza kwota 11.484,00 zł. Decyzje Burmistrza dotyczą 5. podatników.


Wykonanie wydatków na kwotę planowaną 12.236.884,00 zł wynosi 5.153.426,12 zł tj. 42,00 %, z tego:
wydatki majątkowe
kwota planu – 1.704.600,00 zł, wykonanie – 255.096,36 zł tj. 15,00 %
wydatki bieżące
kwota planu – 10.532.284,00 zł, wykonanie – 4.898.329,76 zł tj. 46,50 %

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, w układzie zadań rzeczowych, zawiera załącznik nr 2 do informacji.
Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z zawartych umów - płatności przewidziano w III i IV kwartale 2007 roku..
Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 50.000 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła w związku z kredytem bankowym w wysokości 350.000 zł zaciągniętym przez to Stowarzyszenie. Wystawione zostało również poręczenie wekslowe w wysokości 99.462 zł dla projektu „Nasz Mały Wielki Świat” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kargowej ze środków EFS przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie oraz w wysokości 96.016 zł dla projektu „Wielka kultura w małym mieście” realizowanego przez Szkołę Podstawową ze środków EFS przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody zakładu budżetowego – ZGKiM i GFOŚiGW .
Załącznik nr 4 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu.
Załącznik nr 5 zawiera informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-18 12:57:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-18 13:23:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-18 13:23:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2114 raz(y)