ˆ

Rok 2009

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVIII/174/09

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-04 13:31:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/174/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kargowa:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych - 6,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- zajętych do przechowywania narzędzi, pojazdów, opału, sprzętu, płodów rolnych itp., stanowiących łącznie z budynkiem mieszkalnym wspólną zabudowę - 1,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pozostałych - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,09 zł od 1 m2 powierzchni,

- zajętych na teren czyjegoś zamieszkania - 0,07 zł od 1 m2 powierzchni,


c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,96 zł od 1 ha powierzchni.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 124, poz. 1839).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.
                          
                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                   mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-03 13:56:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-04 13:31:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 12:01:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2608 raz(y)