ˆ

2005

Szczegóły informacji

Burmistrz Kargowej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-08 12:21:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

podinspektor ds. obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Kargowej ul. Rynek 33 66-120 Kargowa

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) preferowany profil wykształcenia : administracja , prawo ,
c) znajomość prawa administracyjnego i samorządowego
2. Wymagania dodatkowe
a) umiejętność obsługi komputera
b) samodzielność , komunikatywność
c) umiejętność pracy w zespole
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z Systemem Obsługi Obywatela /SOO/ dotyczących
dowodów osobistych,
b) współpraca z urzędami stanu cywilnego i stanowiskami ds. ewidencji w zakresie ustalania
danych osobowych,
c) prowadzenie kart osobowych i ich aktualizacja,
d) udzielanie informacji meldunkowych organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
e) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, wymeldowania i
prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
f) zakładanie kart osobowych mieszkańców,
g) aktualizacja danych osobowych w systemie „Pesel”,
h) prowadzenie rejestru: stałych mieszkańców, na pobyt czasowy, a także cudzoziemców,
i) występowanie z wnioskami o ukaranie w trybie administracyjnym osób niedopełniających
obowiązku meldunkowego,
j) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,
k) przekazywanie do CBA odcinków zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu
cywilnego, zgonach, zmianach imion i nazwisk,
l) prowadzenie decyzji w sprawach ewidencji ludności /decyzje dotyczące zameldowań i
wymeldowań/,
ł) aktualizacja list /spisów/ wyborców,
m) prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych,
n) wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Przełożonego.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kompletne dane teleadresowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Kargowej ul. Rynek 33 66-120 Kargowa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obywatelskich" w terminie do dnia 28 grudnia 2005 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kargowa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul Rynek 33.
Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne, a nie zostaną wytypowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni telefonicznie o możliwości ich osobistego odbioru lub dokumenty zostaną im przesłane pocztą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-08 12:20:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-08 12:21:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29 14:30:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2214 raz(y)