ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Usunięcie i odwodnienie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-10 10:49:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Usunięcie i odwodnienie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej”

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Przemysłowa 4 , 66-120 Kargowa tel/fax (068) 352 50 60
REGON: 970779676 NIP: 923-002-57-64

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr.223 poz.1655, Dz..U. z 2008 r.nr.171 poz 1058) w trybie przetargu nieograniczonego( Rozdział 3, Oddział 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

III.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest, usunięcie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków typ „LEMNA” w Kargowej, refulerem oraz pompami odsysającymi z ich odwodnieniem, wyjęcie i wyczyszczenie dyfuzorów oraz ich ponowne rozmieszczenie w stawie napowietrzanym, wyjęcie zmodernizowanie i ponowny montaż nitryfikatorów.

1.Staw napowietrzany:
- powierzchnia lustra wody 10390 m²
- powierzchnia całkowita 11450 m²
- głębokość stawu 3,35 m²
- pojemność stawu 25200 m³

CPV: 90513600-2


IV. Termin wykonania zamówienia.
30 czerwiec 2010 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie oceny oświadczeń i dokumentów : spełnia / nie spełnia wymaganego warunku .

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.Oświadczenia,wnioski, zawiadomienia , informacje oraz wszelką korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.Adres do korespondencji:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
66-120 Kargowa
ul. Przemysłowa 4
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Jerzy Błachno

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w tym postępowaniu.

IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, która ma być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oferenta. Formularz ofertowy oraz wszelkie załączniki Wykonawca winien sporządzić wg własnego wzoru. Dokumenty
te muszą zawierać informacje wymagane przez Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.
4. Oferta winna zawierać podstawowe dane o ofercie, cenę netto oraz brutto realizacji zamówienia.
5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Koperta zawierająca powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winna być oznaczona:
„Zmiana” lub „Wycofanie”. Oferent nie może wycofać swojej oferty lub wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
6. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy na wymagane zadanie wg załączonego do niniejszej specyfikacji przedmiaru robót.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Oferta winna być zamieszczona w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia „oferta na usunięcie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalnia ścieków LEMNA w Kargowej nie otwierać przed 18.11.2009r.”
9. Koperta/opakowanie z ofertą może być opatrzone pieczęcią Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ,pokój nr. 4 , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Przemysłowa 4 , 66-120 Kargowa (w godzinach pracy zakładu od 7ºº- 15ºº od poniedziałku do piątku) termin do dnia 18 listopada 2009 roku do godz. 10ºº.
Oferty które wpłyną po tym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2009 roku o godz..10³º w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej ul. Przemysłowa 4 66-120 Kargowa pok.nr.5, w obecności tych oferentów, którzy zechcą być podczas otwierania ofert.


XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1.Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

a/Wykonawca określi cenę za wykonaną usługę, usunięcia osadu z dna stawu napowietrzanego na załączonym formularzu kosztorysu ofertowego. W cenie ofertowej brutto należy uwzględnić podatek VAT.
b/Cena brutto zadania winna być podana cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. Opis kryteriów jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
Kryterium mierzalne cena , będzie obliczane wg wzoru:

L= Cmin/ C of. x 100
Cmin-cena oferty najniższej
C of. – cena oferty badanej

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Wykonawcę ,którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w ustalonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, z uwzględnieniem warunków określonych w punkcie XVI niniejszej specyfikacji

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Informacje na temat umowy.
1.Zamawiający nie załącza do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowy.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zapłata należnego wykonawcy wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu i odbiorze bez zastrzeżeń wykonanego przedmiotu umowy. Możliwa jest zapłata po wykonaniu określonej części zamówienia nie więcej jednak niż 50% wartości zadania.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół wykonanych bez zastrzeżeń robót sporządzony przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,15% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz 5% wartości brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym Wykonawcy.
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Błachno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Błachno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-10 09:21:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-10 10:49:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-10 10:49:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3061 raz(y)