ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej w latach 2010-2011"

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-12 09:58:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej
Ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (0 68) 35 25 128, fax (068) 35 25 029
2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena:
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00 – 15.00, bezpłatnie.
4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : Dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej w latach 2010-2011.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie jednodaniowego obiadu w dni nauki w szkole dla dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia:
Termin rozpoczęcia zmówienia: 1 styczeń 2010 r.
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudzień 2011 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
5) spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę zawierającą cenę 1 posiłku należy przedłożyć w terminie do 20 listopada 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej, pokój nr 7 do godziny 1300.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dostarczanie obiadów”.
9. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Wierzbińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wierzbińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-12 09:45:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-12 09:58:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-12 09:58:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2227 raz(y)