ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi łączącej ulicę Dolną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 313 z ulicą Sulechowską w ciągu drogi krajowej nr 32.

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-20 10:52:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 12991 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa - Budowa drogi łączącej ulicę Dolną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 313 z ulicą Sulechowską w ciągu drogi krajowej nr 32..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej przebudowy oraz remontu nawierzchni dróg (jezdnie, chodniki, parkingi, pasy zieleni, odwodnienie) w obrębie działek nr : 125, 123, 82, 1181. Lokalizacja działek przedstawiona jest na załączonym wyrysie z mapy ewidencyjnej. Nie wyklucza się objęcia pracami projektowymi przyległych działek w celu realizacji projektu na obszarze ww. działek (włączenia do sieci kanalizacji deszczowej, projekty skrzyżowań z innymi drogami). Łączna długość projektowanych dróg wynosi ok. 1300 m..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną zamawiający uzna opracowanie projektu budowy lub przebudowy drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 500 m.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że: a) dysponują lub będą dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, b) dysponują lub będą dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi wykazać, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na zrealizowanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu).

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczeni, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty
7. Oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 15 - sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-20 10:25:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-20 10:52:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-20 10:52:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2093 raz(y)