ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Stromej w Kargowej

Informacja ogłoszona dnia 2010-05-31 10:31:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525060, faks 068 3525060.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kargowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Stromej w Kargowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest : Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Stromej w Kargowej 2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi budowę: 263,05 mb kanalizacji sanitarnej w tym : - kanalizacji grawitacyjnej: PVC Ø 200 SN8 -255,45 m - przyłącza do budynków PVC Ø 160 SN8 -7,60 m - studzienki inspekcyjne niewłazowe TIGRA 600 - studzienki inspekcyjne niewłazowe Ø 315 mm 3. Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji technicznej , przedmiarze robót, projekcie wykonawczym, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) .Załączony projekt wykonawczy branży sanitarnej obejmuje kanalizację sanitarną i deszczową ul. Klonowej i Stromej w Kargowej. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul.Klonowej oraz kanalizacji deszczowej na ul. Stromej nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót (zał.nr.2)Wszelkie odwołania do kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul.Klonowej oraz kanalizacji deszczowej dla ul. Stromej w Kargowej w załączonej dokumentacji należy pominąć..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000 PLN.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków : na podstawie oświadczeń i dokumentów o spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SIWZ .

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku : wykonanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dwóch zadań polegających na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 300 m. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Sposób dokonywania oceny warunków : na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI -SIWZ .

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku :dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie(do kierowania robotami)- zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r .nr.156, poz 1118 ze zm.) w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnej -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych , należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, będącymi członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku : na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w rozdziale VI. SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku :ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 400.000,00 zł. Sposób dokonywania spełnienia warunku : na podstawie oświadczenia wykonawcy i dokumentu o którym mowa w rozdziale VI SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oswiadczenie wykonawcy że znajdyje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie przedmiotu zamówienia.Oświadczenie wykonawcy o statusie przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ustawy z 2004 roku o swobodzie dzialalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Przemyslowa 4 , 66-120 Kargowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego (pokój nr.4), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Przemysłowa 4 , 66-120 Kargowa ( w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7ºº do 15ºº).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Błachno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Błachno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-31 10:12:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-31 10:31:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-31 10:31:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2227 raz(y)