ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie otworu awaryjnego nr 3 na ujęciu wody w Kargowej

Informacja ogłoszona dnia 2010-09-06 14:43:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 278800 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525060, faks 068 3525060.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kargowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie otworu awaryjnego nr.3 na ujęciu wody w Kargowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie otworu awaryjnego nr.3 na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Kargowej 2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi budowę: -montaż urządzeń wiertniczych , -wiercenie otworu w rurach DN o średnicy Ø 508 mm do głębokości ok.25m p.p.t. oraz rurami DN o średnicy Ø 457 mm do głębokości końcowej ok.70m p.p.t , -zamontowanie filtra , -montaż obudowy studni , -montaż wodomierza , -wykonanie podejścia (przyłączenia) studni głębinowej do rurociągu tłocznego, -przyłączenie kabli zasilających ze stacji uzdatniania do projektowanej studni , -pompowanie oczyszczające i próbne , -wykonanie badań laboratoryjnych wody, -demontaż urządzeń wiertniczych i uporządkowanie terenu placu budowy , -wykonanie prac elektrycznych , -wykonanie dokumentacji hydrologicznej , -obsługa geodezyjna i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000 PLN.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków : na podstawie oświadczeń i dokumentów o spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SIWZ .
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu odwiertu studni głębinowej lub budowie, rozbudowie, przebudowie studni głębinowej - o głębokości co najmniej 60,00 m, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.. Sposób dokonywania oceny warunków : na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI -SIWZ .
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności robót wiertniczych a także przedłożą informacje o podstawie do dysponowania tą osobą. Osoba ta powinna wykazać doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 robotami polegającymi na wykonaniu odwiertu studni głębinowej lub budowie, rozbudowie, przebudowie studni głębinowej- o głębokościco najmniej 60,00 m. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku : na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w rozdziale VI. SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku :ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. Sposób dokonywania spełnienia warunku : na podstawie oświadczenia wykonawcy i dokumentu o którym mowa w rozdziale VI SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz o nie zaleganiu z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o statusie przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ustawy z 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: - konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych(w szczególności :niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne) -warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywniewpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, - przedłużające się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, badania itp., - działania siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia , jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu w szczególności: działania wojenne. rozruchy, klęski żywiołowe
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Przemysłowa 4 66-120 Kargowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego (pokój nr.4), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Przemysłowa 4 , 66-120 Kargowa ( w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7ºº do 15ºº).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Błachno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Błachno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-06 14:37:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-06 14:43:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-06 14:50:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3533 raz(y)