ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ”Wykonanie otworu awaryjnego nr.3 na ujęciu wody w Kargowej”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-09-22 13:59:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

                                                                    
 
Nr. ZP/PN-04/2010r
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul.Przemyslowa 4
66-120 Kargowa
tel.fax (68)3525060
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ”Wykonanie otworu awaryjnego nr.3 na ujęciu wody w Kargowej”.
Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 120.000,00 zł.
1.Tryb postępowania : przetarg nieograniczony
2.Liczba złożonych ofert : 2
3.Liczba ofert odrzuconych :0
4.Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania : 0
5.Cena najtańszej oferty (z VAT) : 98.173,40 zł
6.Cena najdroższej oferty (z VAT) : 149.913,60 zł.
7.Dane wykonawcy ,którego ofertę uznano za najkorzystniejszą : oferta 1/2010r.
            Zakład Górniczy HYDROWIERT
            ul. Wrocławska 3
            65-427 Zielona Góra
8.Cena wybranej oferty : 98.173,40 zł
9.Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
            wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- uzyskała maksymalną ilość punków 100, w oparciu o kryterium oceny ofert jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, to jest cena 100%.
10.Dane pozostałych wykonawców ,którzy złożyli oferty:
            1.Centrum Recyklingu Transportu i Górnictwa
               PACIO     Mateusz Paciorek
             ul. Mikołaja 9   ,88-170 Pakość - oferta nr.2/2010r.
             ilość punktów w kryterium oceny ofert – 65,49 pkt.
             Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oferta została sporządzona
 zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz
 warunkami określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
 zamówienia.
11.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomień, jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art.27 ust2 ustawy Prawo zamówień publicznych .Umowa może być zawarta nie wcześniej niż 28.09.2010r.