ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego - dokumentacja techniczna oraz kosztorysowa dla projektów pn. "Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej" oraz "Budowa ulicy Kasztanowej w Kargowej"

Informacja ogłoszona dnia 2005-02-03 10:35:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2.Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4.Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:
- mapy do celów projektowych,
- projekt budowlany budowy ulicy Sportowej i Kolejowej w Kargowej wraz z odwodnieniem,
- projekt budowlany budowy ulicy Kasztanowej w Kargowej wraz z odwodnieniem,
- uzyskać wymagane prawem wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
- uzyskać pozwolenie na budowę,
- dokumentację kosztorysową
- specyfikację wykonania i odbioru robót,
- studium wykonalności zgodnie z wytycznymi przygotowywania studiów wykonalności dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. (tylko dla projektu „Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej”)
- ocenę oddziaływania na środowisko – raport ( tylko dla projektu „Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej”).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dokumentacja techniczna oraz kosztorysowa dla projektów pn. „Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej” oraz „Budowa ulicy Kasztanowej w Kargowej”.

6.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (przedłożenia zamawiającemu) - 30 września 2005 r.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
•Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
•Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
•Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
•Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

9.Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100% (wybranego przez zamawiającego wariantu realizacji zamówienia)

11.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 11.00 dnia 14.03.2005r.

12.Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


Kargowa 23.02.2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-02-03 10:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-02-03 10:35:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-02-03 10:35:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4119 raz(y)