ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wsczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych.

Informacja ogłoszona dnia 2005-02-04 08:44:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


1.Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2.Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4.Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie będzie obejmować wykonywanie:
- podział działek z wykonywaniem stabilizacji punktów granicznych i dokumentacji prawnej,
- rozgraniczanie nieruchomości,
- przygotowanie mapy i dokumentacji prawnej do założenia księgi wieczystej,
- dokumentacji do wprowadzenia zmian w księdze wieczystej,
- map do celów projektowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług geodezyjnych

6.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia - 31 grudnia 2005 r.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
•Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
•Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
•Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
•Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

9.Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100% (wybranego przez zamawiającego wariantu realizacji zamówienia)

11.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 17.02.2005r.

12.Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.

Kargowa 03.02.2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-02-03 11:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-02-04 08:44:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-02-04 08:44:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4107 raz(y)