ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-22 12:35:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w obrębie ulicy Źródlanej oraz Klonowej w Kargowej.
Planowana długość sieci wodociągowej 516 m.
Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej – 256 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Do 15.12.2005

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 06 kwietnia 2005 r.

11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.

Kargowa 2005-03-22