ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Odprowadzenie wód deszczowych

Informacja ogłoszona dnia 2006-02-24 12:27:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Odprowadzenie wód deszczowych z centralnej części miejscowości Kargowa”

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub przesyłką poleconą na koszt adresata. Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:
- mapy do celów projektowych,
- projekt budowlany budowy przepompowni wód deszczowych o wydajności 400l/s wraz z systemem odprowadzającym wzdłuż ulicy Dolnej do kanału Obrzycy,
- operat wodnoprawny,
- uzyskać wymagane prawem wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę,
- uzyskać pozwolenie na budowę,
- dokumentację kosztorysową
- specyfikację wykonania i odbioru robót.

Kod CPV: 74232000-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odprowadzenie wód deszczowych z centralnej części miejscowości Kargowa”.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (przedłożenia zamawiającemu) - 30 czerwca 2006 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 13 marca 2006r.

12. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 24 lutego 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-02-24 12:26:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-02-24 12:27:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-02-24 12:27:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2927 raz(y)