ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa "Sieć kanalizacji sanitarnej w Kargowej dla ulic: Przemysłowa, Piaskowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej."

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-05-22 13:42:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zamawiający: Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa "Sieć kanalizacji sanitarnej w Kargowej dla ulic: Przemysłowa, Piaskowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej.

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 3

4. Liczba ofert odrzuconych: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 34 160,00 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 45 140,00 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GEOMETRA" ul. Szkolna 9 66-100 Sulechów

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 34 160,00 PLN

9. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

Kargowa 21.05.2007