ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Studium wykonalnosci projektu " Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kagowej

Informacja ogłoszona dnia 2007-06-06 14:35:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl

Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami).

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkargowa/

3. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej”

Projekt zakłada wybudowanie sieci dróg osiedlowych (zabudowa mieszkaniowo-rzemieślniczo-usługowa) o łącznej długości ok. 4 km.

W ramach zamówienia należy wykonać studium wykonalności zawierające:
- charakterystykę projektu,
- opis wykonawcy,
- uzasadnienie projektu,
- opis projektu,
- określenie grup docelowych projektu,
- cele projektu,
- lokalizację przedsięwzięcia,
- analizę instytucjonalną,
- analizę techniczną oraz technologiczną,
- analizę alternatywnych rozwiązań,
- analizę prawną projektu,
- analizę sytuacji finansowej podmiotów wdrażających,
- analizę źródeł finansowania,
- analizę finansową,
- analizę ekonomiczną,
- analizę wrażliwości ryzyka,
- opis doświadczenia wnioskodawcy we współpracy z krajowymi i
międzynarodowymi/zagranicznymi ośrodkami w realizacji podobnych projektów,
- wpływ na rozwój lokalny oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie
realizowany projekt,.
- wskaźniki realizacji projektu


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia.
Do 30 września 2007 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

7. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do 14 czerwca 2007 roku, godz. 900.


10. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.Kargowa 06 czerwca 2007


Załączniki

  • (DOC, 63 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-06 13:50:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-06 14:35:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-06 14:35:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2065 raz(y)