ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej".

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-21 15:34:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułuNumer ogłoszenia: 81935 - 2008; data zamieszczenia: 21.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa, Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ok. 680 m wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa o łącznej długości ok. 880 m).

Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia określa załączony projekt wykonawczy , przedmiar robót oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączony projekt wykonawczy dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz wszystkich planowanych dróg na osiedlu Dąbrówka. Niniejsze zamówienie obejmuje następujący zakres:
- kolektor KD-2 wraz z przykanalikami,
- kolektor KD-3 wraz z przykanalikami,
- kolektor KD-5 wraz z przykanalikami,
- kolektor KD-6 wraz z przykanalikami (odcinek w ulicy Grabowej, Dębowej, oraz odcinek od ulicy Modrzewiowej do ulicy Dębowej.
- nawierzchnia ulicy Modrzewiowej,
- nawierzchnia ulicy Grabowej,
- nawierzchnia ulicy Dębowej,
- nawierzchnia w obrębie działki nr 890 (zaznaczona kolorem żółtym na mapie w pliku 890.pdf).

Załączone przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczą zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

CPV: 45.00.00.00-7, 45231000-5.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.10.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formie i zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. W formie pieniądza wadium można wnieść na następujący rachunek bankowy:
Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa, nr rachunku: 65 96731020 0020 0200 0114 0014.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
-Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia warunku wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby do kierowania robotami budowlanymi. Z uwagi na charakter zamówienia osoba bądź osoby wskazane przez wykonawcę powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami branży drogowej oraz branży sanitarnej.
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch zadań branży drogowej - budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej oraz branży sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej w zakresie ilościowym porównywalnym z niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zadania wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje sprzętem określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli: w okresie ostatnich trzech lat wykonawca osiągał przychody nie mniejsze niż 2 mln PLN. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, w tym okresie, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy pozwala na płynne finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami oraz zasadami płatności określonymi przez zamawiającego w pkt XVI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
4.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
6.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca.
7.Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
8.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
9.Sprawozdanie finansowe, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
10.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa - pok. 15 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-21 13:43:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-21 15:34:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-21 15:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2099 raz(y)