ˆ

Rok 2003

Szczegóły informacji

Uchwała nr IX/48/03

Informacja ogłoszona dnia 2004-02-13 09:37:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/48/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz.83) uchwala się , co następuje:

§ 1

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku włącznie :
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 525,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 536,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 731,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995 roku :
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 515,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 525,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 721,00 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.439,00 zł,

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane do 31 grudnia 1995 r.
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 257,00 zł,

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995 r.
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 237,00 zł,8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe
określa załącznik Nr 3 do uchwały,

9) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 r. włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 15 miejsc - 360,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 włącznie - 669,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.442,00 zł,

10) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc - 340,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 włącznie - 649,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.421,00 zł.

§ 2
 
Traci moc Uchwała Nr III / 7 /2002 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy /Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 117, poz. 1699/.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-02-12 09:20:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-02-13 09:37:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-02-13 09:37:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2363 raz(y)