Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

SP Kargowa

Szczegóły informacji

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-19 16:12:25 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Przepisy ogólne

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
4. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
b) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
- realizację obowiązujących programów nauczania,
- stosowanie właściwych metod nauczania,
- systematyczne przygotowanie się do zajęć,
- pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
- właściwe prowadzenie pozostałej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,
c) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
d) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
e) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
5. Nauczyciele obowiązkowo uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
6. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.
7. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
a) pracę własną,
b) udział w pracach zespołu przedmiotowego,
c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
8. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

Zakres zadań wychowawczych

1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
- ustala treść formy i zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
- zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów,
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie opieki,
c) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
- współdziała z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
- włączanie ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
d) współpracuje z specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów.
3. Realizując zadania, wychowawca klasy w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
4. O terminie spotkań decyduje Dyrektor, w szczególnych przypadkach na wniosek wychowawcy.
5. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 4 dni przed planowanym terminem jej odbycia.
6. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

Zasady rekrutacji uczniów

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
a) z urzędu dzieci zamieszkałe na terenie gminy,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły.

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej ocenie oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
g) pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego,
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
j) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole.
2. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
a) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
b) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
e) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
f) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.
3. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz palenia tytoniu.
4. Ucznia można nagrodzić za:
a) wybitne osiągnięcia w nauce,
b) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Szkoły,
c) osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły.
5. Nagrodami są:
a) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
b) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
c) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
d) dyplom uznania od Dyrektora,
e) nagroda rzeczowa dla absolwenta Szkoły.
6. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
8. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
9. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
c) upomnieniem lub naganą Dyrektora,
d) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,
e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i imprezach,
f) obniżeniem oceny z zachowania – do nieodpowiedniej włącznie.
10. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.11. Kary nakłada Dyrektor.
12. O nałożonej karze informuje się rodziców.
13. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.
14. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
15. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
16. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej klasy za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-19 16:06:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-19 16:12:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-07-19 16:12:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2242 raz(y)