Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

SP Kargowa

Szczegóły informacji

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KPT. WIĘCKOWSKIEGO W KARGOWEJ

Informacja ogłoszona dnia 2003-08-01 10:27:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

I. Ogólne informacje o Szkole:

§ 1. Szkoła Podstawowa w Kargowej jest szkołą 6-klasową z oddziałami przedszkolnymi. Siedzibą Szkoły jest miasto Kargowa. Szkoła obejmuje swoim działaniem miejscowości: Kargowa, Chwalim, Dąbrówka, Karszyn, Jaromierz Nowy, Jaromierz  Stary, Obra Dolna, Przeszkoda, Smolno Wielkie, Smolno Małe, Szarki, Wojnowo i Kaliska.
§ 2. Organem prowadzącym jest Gmina Kargowa.
§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty w Gorzowie.
§ 4. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole trwa 6 lat. Świadectwo ukończenia Szkoły uprawnia do podjęcia nauki w Gimnazjum.

II. Cele i zadania Szkoły

§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. „O systemie oświaty” i przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki Szkoły, a w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnych z podstawą programową dla I i II etapu edukacyjnego,
b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie a w szczególności zasad wynikających z Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,
c) organizuje proces dydaktyczny i wychowawczy respektując chrześcijański system wartości i kierując się uniwersalnymi zasadami etyki,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz aktualnych możliwości (finansowych, lokalowych i kadrowych) Szkoły,
e) realizuje zadania zawarte w Misji Szkoły oraz programach wychowawczym i profilaktyki Szkoły.
§ 6. Szkoła w swej działalności uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości uczniów:
a) uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje naukę religii (na życzenie rodziców),
b) dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie, organizuje lekcje etyki,
c) uczniowie i ich rodzice mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy pedagogicznej i psychologicznej udzielanej im przez pedagoga szkolnego, logopedę, psychologa oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
d) uczniowie niepełnosprawni fizycznie mogą uczęszczać do oddziałów integracyjnych, mogą też korzystać z pomocy udzielanej im przez nauczycieli wychowania fizycznego (gimnastyka korekcyjna),
e) uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi mogą korzystać z pomocy udzielanej im przez nauczycieli podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
f) uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą rozwijać swoje zainteresowania pracując w kołach przedmiotowych,
g) uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą na wniosek rodziców, po dostarczeniu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, realizować indywidualny tok nauki i ukończyć Szkołę w skróconym czasie,
h) uczniowie nie mogący, ze względu na stan zdrowia, uczęszczać na zajęcia szkolne mogą, po wydaniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystać z nauczania indywidualnego.
§ 7. Zajęcia, o których mowa w §6 p. d, e, f, g mogą być bezpłatne lub odpłatne, w zależności od sytuacji finansowej Szkoły.
§ 8. Szkoła zapewnia uczniom bezpiecznie i higieniczne warunki w czasie pobytu na jej terenie, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych poza jej terenem, a w szczególności:
a) każda grupa uczniów (oddział) przebywa w czasie trwania lekcji pod opieką nauczyciela, a w czasie przerwy, przed lekcjami i po lekcjach do chwili opuszczenia Szkoły, pod opieką nauczyciela dyżurnego (zgodnie z planem i regulaminem dyżurów),
b) uczniowie dojeżdżający od chwili opuszczenia autobusu do rozpoczęcia swojej pierwszej lekcji oraz od chwili zakończenia lekcji do zajęcia miejsca w autobusie, są pod opieką nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
c) podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, zawodów sportowych, wycieczek i biwaków, uczniowie pozostają pod opieką i nadzorem osób upoważnionych (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
d) uczniowie, którym ze względów rodzinnych lub losowych są potrzebne szczególne formy opieki, mogą oczekiwać pomocy w jej załatwieniu.

III. Organy Szkoły

§ 9. Organami Szkoły są:
a) dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.
§ 10. Dyrektor Szkoły w szczególności:
a) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły,
g) wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty i przepisów szczególnych.
§ 11. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły,
§ 12. W Szkole funkcjonują stanowiska: 1 wicedyrektor, 1 wicedyrektor – pedagog szkolny, kierownik świetlicy, sekretarz Szkoły, oraz specjalista ds. kadrowych i BHP. Zadania i kompetencje osób pracujących na tych stanowiskach zostały określone w regulaminie organizacyjnym Szkoły stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu.
§ 13. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorami, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządem uczniowskim, które działają zgodnie z przyznanymi kompetencjami i regulaminami.
§ 14. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki:
a) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole,
b) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły,
c) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb,
d) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
e) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie.
f) dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
§ 15. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy Szkoły,
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 16. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 17. Rada Pedagogiczna może również:
a) przygotować i uchwalić zmiany w statucie Szkoły,
b) wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
§ 18. W Szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie
Szkoły. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§ 19. W Szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów:
a) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
b) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności Szkoły.
§ 20. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Ustala się następujące formy współdziałania:
a) zapoznawanie rodziców podczas zebrań z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole na początku roku szkolnego przez dyrektora i wychowawców klas,
b) zapoznawanie rodziców z podstawami programowymi z wszystkich przedmiotów nauczania,
c) zapoznawanie rodziców ze szkolnym regulaminem oceniania oraz kryteriami ocen ze wszystkich przedmiotów,
d) uzyskiwanie przez rodziców w godzinach pracy nauczyciela (z wyłączeniem godzin prowadzenia lekcji) oraz podczas zebrań informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
e) udzielanie rodzicom przez wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
f) możliwość wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.
Częstotliwość i tematyka spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze jest ustalana w rocznym planie pracy Szkoły.
§ 21. Rozwiązywanie konfliktów.
W przypadku powstania konfliktów w Szkole ustala się następujący
sposób ich rozwiązania:
a) konflikt między uczniami rozstrzyga wychowawca, samorząd szkolny lub dyrektor Szkoły,
b) konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna,
c) konflikt między zespołem klasowym a nauczycielem rozstrzyga wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna,
d) konflikt między nauczycielami rozstrzyga dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna,
e) konflikt między nauczycielem a pracownikiem administracji rozstrzyga dyrektor Szkoły,
f) konflikt między nauczycielem a dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna.
Rozstrzyganie sporów musi się odbywać w formie wzajemnej wymiany poglądów, z poszanowaniem stron. W negocjacjach między stronami mogą brać udział przedstawiciele Rady Rodziców z głosem doradczym.

IV. Organizacja Szkoły:

§ 22. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej  klasy jest rok szkolny. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 23. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz zostaje zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzony przez organ prowadzący.
§ 24. Organizację stałych i obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III i oddziałów przedszkolnych
określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
§ 25. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 26. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów lub wychowanków, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, oddział zostaje podzielony na grupy.
§ 27. a/ Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 uczniów w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
b/ Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
§ 28. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale zwanemu „wychowawcą” i stara się zapewnić ciągłość tej pracy w klasach I-III i IV-VI.
§ 29. a) Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzydszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
b)Zajęcia, o których mowa w p. a) są organizowane w ramach środków finansowych Szkoły.
§ 30. Zasady tworzenia, treści i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.
§ 31. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w Szkole po lekcjach, ze względu na dojazdy, jest prowadzona świetlica.
§ 32. Do zadań świetlicy należy:
a) opieka nad uczniami oczekującymi na dojazd,
b) umożliwienie uczniom nauki własnej,
c) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
§ 33. Plan zajęć świetlicowych jest częścią rocznego planu pracy Szkoły.
§ 34. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
§ 35. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice oraz inne osoby – za zgodą Dyrektora. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
§ 36. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.
§ 37. Do realizacji statutowych celów Szkoła posiada:
a) pomieszczenia (klasopracownie) z niezbędnym wyposażeniem,
b) pracownię komputerową,
c) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych (sala gimnastyczna i boiska),
d) pomieszczenia dla biblioteki,
e) pomieszczenia dla świetlicy szkolnej,
f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
g) gabinet lekarski,
h) szatnię,
i) archiwum.

V. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 38. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. Kwalifikacje nauczycieli pozostałych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
§ 39. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychować uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
§ 40. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także o poszanowanie ich godności osobistej.
§ 41. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz bezstronne i obiektywne ocenianie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania stanowiącym załącznik do Statutu.
§ 42. Zadania nauczycieli-wychowawców określa załącznik do Statutu.

VI. Uczniowie Szkoły

§ 43. a) Do Szkoły uczęszczają uczniowie od 7 lat, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia – do czasu ukończenia kl.VI, ale nie dłużej niż do 18 roku życia.
b) Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci sześcioletnie, a w przypadku, gdy liczba dzieci sześcioletnich będzie mniejsza niż 24 na oddział mogą być też przyjęte dzieci pięcioletnie.
§ 44. Prawa i obowiązki uczniów są określone w załączniku do Statutu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 45. Szkoła nosi imię Kapitana Więckowskiego, nadane na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przez Ministra Oświaty i Wychowania w 1987 r. Imię to jest związane z upamiętnieniem postaci bohatera, który stawił zbrojny opór Niemcom w miejscowym ratuszu przed II rozbiorem Polski – Dzień Patrona.
§ 46. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:
„Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kpt. Więckowskiego
66-120 Kargowa
ul. J. Marchlewskiego 45
tel. (068) 352 52 96”
§ 47. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
§ 48. a) Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
b) Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Statut przyjęto i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 5 czerwca 2003 r.
Traci moc Statut Szkoły wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 stycznia 1993 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-19 16:16:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-01 10:27:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-08-01 10:27:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4129 raz(y)