ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja ogłoszona dnia 2005-03-02 09:16:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./ oraz Uchwały
Nr XVI /96/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28.10.2004 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Burmistrz Kargowej

ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2005 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Akapit nr 2 - brak tytułu


1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wymienione w art. 3 ustawy ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
• jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Rodzaj zadania publicznego:
Organizacja letnich obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2005 r.
wynosi 5.000 zł .
4. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można
zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w
części przeznaczonej na zadania z zakresu porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu
patologiom społecznym z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu
ogłoszenia konkursu.
5. W sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży nie przyznano dotacji w roku
2004 na zadanie - organizacja letnich obozów i kolonii terapautycznych dla dzieci i
młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
6. Zasady składania i wyboru ofert:
• Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: „Konkurs krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży w 2005 r.”
• Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty oraz aktualny statut wskazujący na zakres działalności podmiotu i organy uprawnione do reprezentacji.
• Do oferty należy dołączyć:
- kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą,
pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej lub podmiotu
- aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
- sprawozdanie merytoryczne za rok 2004 (nie dotyczy organizacji nowopowstałych)
• Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie zostaną
odrzucone.
• Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację
zadania otrzyma pomiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.
7. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
• wartość merytoryczna oferty ( celowość ofert, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność
z niniejszym ogłoszeniem),
• koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
• wysokość wkładu własnego środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji,
• doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Kargowa,
• możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów
kadrowych i rzeczowych,
8. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Burmistrza Kargowej.
9. Formularze ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, pokój
nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.
10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania. Wyniki
konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej j.w.
11. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla
przyjęcia dotacji.
12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania
umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
13. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie
od dnia podpisania umowy i zakończyć z dniem 31 grudnia 2005 roku.
14. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania
zgodnego ze wzorem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2003 r., Nr 193 poz. 1891).
15. Termin realizacji zadania :
Termin i realizacji zadania czerwiec - 31 sierpień 2005 r. Warunki realizacji zadań
i szczegółowe terminy każdorazowo określone będą w umowie.
16. Burmistrz Kargowej zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert,
przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-02 09:14:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-02 09:16:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02 09:16:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3430 raz(y)