ˆ

Ogłoszenie o konkursach

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja ogłoszona dnia 2005-03-02 08:43:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./ oraz Uchwały
Nr XVI /96/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28.10.2004 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Burmistrz Kargowej

ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2005 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Akapit nr 2 - brak tytułu


1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wymienione w art. 3 ustawy ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
• jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Rodzaj zadania publicznego:
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kargowej.
1. Działanie świetlicy socjoterapeutycznyej powinno być oparte na poniższych
zasadach:
• uczestnikami zajęć na świetlicach będą dzieci z terenu Gminy Kargowa w
przedziale wiekowym 7-14 lat,
• wykaz dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach powinien być
uzgodniony z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kargowej w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kargowej,
• nie będą pobierane opłaty za udział w zajęciach w świetlicach,
• zajęcia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych, w czasie co najmniej 2 godziny dziennie ( dopuszcza się przerwę
w okresie wakacyjnym - 1 miesiąc),
• działalność świetlicy będzie odbywać się w oparciu o przygotowany przez oferenta
program profilaktyczno-terapeutyczny,
• program powinien uwzględniać różnorodne formy aktywności dzieci,
• działalność świetlicy powinna także sprzyjać wyrównywaniu szans edukacyjnych
i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
• realizator zadania będzie zapewniał codziennie podwieczorek dla każdego
uczestnika zajęć oraz materiały potrzebne do realizacji programu profilaktyczno-
terapeutycznego,
• zajęcia na świetlicy będą udokumentowane w prowadzonym dzienniku zajęć,
• realizator zadania powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą
• zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach wyznaczonych przez Gminę Kargowa,
koszty eksploatacji wymienionych powyżej pomieszczeń nie wchodzą w zakres
zadania.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2005 r.
wynosi 15.000 zł .
4. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można
zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy
w części przeznaczonej na zadania z zakresu porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu
patologiom społecznym z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu
ogłoszenia konkursu.
5. W sferze porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym nie
przyznano dotacji w roku 2004 na zadanie - prowadzenie świetlicy w Kargowej.
6. Zasady składania i wyboru ofert:
• Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: „Konkurs w zakresie porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w 2005r.”
• Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty oraz aktualny statut wskazujący na zakres działalności podmiotu i organy uprawnione do reprezentacji.
• Do oferty należy dołączyć:
- kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą,
pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej lub podmiotu
- aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
- sprawozdanie merytoryczne za rok 2004 (nie dotyczy organizacji nowopowstałych)
• Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie zostaną odrzucone.
• Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację
zadania otrzyma pomiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.
7. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
• wartość merytoryczna oferty ( celowość ofert, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność
z niniejszym ogłoszeniem),
• koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
• wysokość wkładu własnego środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji,
• doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Kargowa,
• możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów
kadrowych i rzeczowych,
8. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Burmistrza Kargowej.
9. Formularze ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, pokój
nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.
10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania. Wyniki
konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej j.w.
11. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla
przyjęcia dotacji.
12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania
umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
13. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od
dnia podpisania umowy i zakończyć z dniem 31 grudnia 2005 roku.
14. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania
zgodnego ze wzorem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2003 r., Nr 193 poz. 1891).
15. Termin realizacji zadania :
Termin i realizacja zadania - do końca 2005 r. Warunki realizacji zadań i szczegółowe
Terminy każdorazowo określane będą w umowie.
16. Burmistrz Kargowej zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert,
przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.


Akapit nr 3 - brak tytułu


1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wymienione w art. 3 ustawy ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
• jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
.
2. Rodzaj zadania publicznego:
Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2005 r.
wynosi 1.000 zł .
4. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można
zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w
części przeznaczonej na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia z ważnych
przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego typu zadań w 2004 r.
wyniosła 600 zł.
6. Zasady składania i wyboru ofert:
• Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: „Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2005 r.”
• Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty oraz aktualny statut wskazujący na zakres działalności podmiotu i organy uprawnione do reprezentacji.
• Do oferty należy dołączyć:
- kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą,
pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej lub podmiotu
- aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
- sprawozdanie merytoryczne za rok 2004 (nie dotyczy organizacji nowopowstałych)

• Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie zostaną odrzucone.
• Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację
zadania otrzyma pomiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.
7. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
• wartość merytoryczna oferty ( celowość ofert, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność
z niniejszym ogłoszeniem),
• koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
• wysokość wkładu własnego środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji,
• doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Kargowa,
• możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów
kadrowych i rzeczowych,
8. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Burmistrza Kargowej.
9. Formularze ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, pokój
nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”.
10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania. Wyniki
konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej j.w.
11. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla
przyjęcia dotacji.
12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania
umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
13. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od
dnia podpisania umowy i zakończyć z dniem 31 grudnia 2005 roku.
14. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania
zgodnego ze wzorem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2003 r., Nr 193 poz. 1891).
15. Termin realizacji zadania :
Termin i realizacja zadania – rok 2005. Warunki realizacji zadań i szczegółowe terminy
każdorazowo określone będą w umowie.
16. Burmistrz Kargowej zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert,
przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-02 08:42:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-02 08:43:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-02 08:43:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3370 raz(y)