ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Ewidencja Działalności Gospodarczej i Informatyka: Dokonanie wpisu przedsiębiorcy, zmiany danych przedsiębiorcy, wpisu o wykreślenie przedsiębiorcy lub wpisu o zawieszeniu / wznowieniu działalności gospodarczej w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy Kargowa

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Opiniowanie podziału nieruchomości

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Wydanie opinii o projekcie badań hydrogeologicznych lub prac geologicznych

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Wydanie uzgodnienia udzielenia koncesji górniczych

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Gospodarka Gruntami: Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności rolniczej

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Inwestycje, Fundusze UE, Zamówienia Publiczne oraz Drogownictwo: Opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Inwestycje, Fundusze UE, Zamówienia Publiczne oraz Drogownictwo: Uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Inwestycje, Fundusze UE, Zamówienia Publiczne oraz Drogownictwo: Wydanie decyzji na lokalizację zjazdu na drogę gminną

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Inwestycje, Fundusze UE, Zamówienia Publiczne oraz Drogownictwo: Wydanie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Inwestycje, Fundusze UE, Zamówienia Publiczne oraz Drogownictwo: Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Inwestycje, Fundusze UE, Zamówienia Publiczne oraz Drogownictwo: Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu robót

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Kadry, Oświata, Kultura i Sport: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Księgowość Podatkowa: Decyzja w sprawie podatku od środków transportowych

Referat Finansowy

Księgowość Podatkowa: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Referat Finansowy

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego z zasobów gminnych

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach gdzie brak jest planu miejscowego

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Planowanie Przestrzenne. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Ustalenie numeru porządkowego budynku

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Promocja: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Rolnictwo i Ochrona Środowiska: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Rolnictwo i Ochrona Środowiska: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Rolnictwo i Ochrona Środowiska: Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Rolnictwo i Ochrona Środowiska: Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Sprawy Obywatelskie: Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Wpis do rejestru wyborców gminy Kargowa

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Wpis do rejestru wyborców przeznaczony dla obywateli UE

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Wydanie lub wymiana dowodu osobistego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Wymeldowanie z pobytu czasowego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Wymeldowanie z pobytu stałego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt czasowy

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt stały dla cudzoziemców

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zaświadczenie z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawy Obywatelskie: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres ponad 6 m-cy i zgłoszenie powrotu

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

USC: Rejestracja urodzeń

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Rejestracja zgonów

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

USC: Zmiana imienia lub nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Wymiar Podatków: Decyzja w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę

Referat Finansowy

Wymiar Podatków: Decyzja w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego

Referat Finansowy

Wymiar Podatków: Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym lub wielkości użytków rolnych

Referat Finansowy

Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich