ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7102
O biuletynie 11219
Mapa biuletynu 7115

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 3378
Budownictwo, architektura, urbanistyka 316
Wydanie wypisów z MPZP 637
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 846
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 1120
Ustalenie numeru porządkowego 648
Gospodarka nieruchomościami 244
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy 518
Opiniowanie podziału nieruchomości 413
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 474
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 415
Rozgraniczenie nieruchomości 426
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste 453
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 459
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu 515
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 493
Zatwierdzanie podziału nieruchomości 434
Podatki i opłaty 291
Księgowość Podatkowa 1351
Wymiar Podatków 2621
Alkohole 288
Zmiana warunków posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 663
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 520
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 566
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 550
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 460
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 564
Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych 523
Obowiązek informacyjny 426
Pełnomocnictwo 552
CEIDG 203
Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 545
Ewidencja ludności, meldunki 258
Czasowy wyjazd poza granicę Polski 488
Nadanie numeru PESEL 490
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej 419
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców 474
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 485
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 449
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 522
Zameldowanie na pobyt czasowy 163
Zameldowanie na pobyt stały 572
Pełnomocnictwo 490
Obowiązek informacyjny 426
Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy 335
Dowody osobiste 221
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 428
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego 519
Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 477
Kradzież tożsamości 476
Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego 435
Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia certyfikatu w dowodzie osobistym 467
Obowiązek informacyjny 411
USC 362
Zgłoszenie urodzenia dziecka 511
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego, niepochodzącego z małżeństwa) 432
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka 418
Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka 434
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 451
Zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 347
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 495
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) 399
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą 552
Zaświadczenie o stanie cywilnym 514
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 437
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 roku w państwach należących do Unii Europejskiej 391
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 roku w państwach spoza unii europejskiej 413
Rejestracja zgonu 561
Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego 530
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza 425
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 497
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego 418
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 424
Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 583
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego 409
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 480
Pełnomocnictwo 472
Drogownictwo 210
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 355
Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 430
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 297
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym 428
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 294
Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym drogi gminnej 359
Ochrona środowiska 184
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 359
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo 176
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 340
Sprawy wojskowe 164
Wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe 420
Ochrona przyrody 173
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 441
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 390
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 300
Mieszkania komunalne 195
Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa 406
Wstąpienie w najem po zgonie najemcy 302
Spłata zadłużenia lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kargowa 399
Zamiana lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa z „urzędu” bądź wzajemna 359
Patronat Honorowy Burmistrza Kargowej 361
Oświata 119
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 369
Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno lokalowych w klubie dziecięcym 191
Gmina Kargowa 30555
Status prawny 9076
Przedmiot działania 8644
Rada Miejska w Kargowej 18649
Sprawozdania Przewodniczącego RM 4495
Skład osobowy rady 0
2018-2023 1749
2014-2018 3301
informacje teleadresowe 10172
komisje rady 13426
tryb działania 8975
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6444
Rok 2023 243
Rok 2022 3232
Rok 2021 4686
Rok 2020 7165
Rok 2019 14973
Rok 2018 21998
Rok 2017 25780
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5386
Rok 2023 155
Rok 2022 2087
Rok 2021 3886
Rok 2020 6469
Rok 2019 12150
Rok 2018 14267
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 12749
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 27931
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 10344
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 2956
Radna Tomczak Aleksandra 4614
Radny Wita Krystian 19802
Radny Pokorski Łukasz 12079
Radny Walczak Daniel 4368
Radna Jadwiga Onoszko 1811
Radna Mirosława Koziołek 1280
Kluby Radnych 3530
Protokoły głosowań imiennych 3504
Raport o stanie gminy 273
Rok 2021 465
Rok 2020 594
Rok 2019 649
Rok 2018 479
Akty prawa miejscowego 50226
Protokoły z sesji RM 484
Rok 2018 2380
Rok 2017 2539
Rok 2016 2140
Rok 2015 1964
Rok 2014 2862
Rok 2013 2738
Protokoły z posiedzeń komisji RM 19
Rok 2023 77
Rok 2022 1073
Rok 2021 764
Uchwały Rady Miejskiej 476
Projekty uchwał 27
ROK 2023 1374
ROK 2022 13144
ROK 2021 25159
ROK 2020 33025
ROK 2019 75509
ROK 2018 93033
ROK 2017 93461
ROK 2016 123184
ROK 2015 125671
ROK 2014 190077
ROK 2013 179073
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2023 1780
Rok 2022 15087
Rok 2021 34763
Rok 2020 37583
Rok 2019 96113
Rok 2018 149126
Rok 2017 142304
Rok 2016 167723
Rok 2015 179100
Rok 2014 275818
Rok 2013 233873
Rok 2012 260797
Rok 2011 342122
Rok 2010 231749
Rok 2009 167897
Rok 2008 199596
Rok 2007 226402
Rok 2006 194288
Rok 2005 197953
Rok 2004 190774
Rok 2003 151812
Rok 2002 56697
Projekty uchwał do konsultacji 5760
Statut gminy 63906
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 13671
Urząd Miejski w Kargowej 346
informacje teleadresowe 50953
Burmistrz 19401
organizacja urzędu 86978
tryb działania 9067
Jednostki organizacyjne 58759
SP Kargowa 25476
Przedszkole 12129
OPS w Kargowej 1634
Rejestr Instytucji Kultury 9263
Klub Dziecięcy 3153
Instytucje kultury 554
Spółki z udziałem gminy 9404
Uchwały 6906
Jednostki pomocnicze 40744
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 6712
Regulamin organizacyjny urzędu 58471
Działalność lobbingowa 4758
Zarządzenia 21304
ROK 2023 971
ROK 2022 21691
ROK 2021 53461
ROK 2020 71122
ROK 2019 109011
ROK 2018 180456
ROK 2017 195563
ROK 2016 235871
ROK 2015 241338
ROK 2014 324240
ROK 2013 353267
ROK 2012 369485
ROK 2011 301993
ROK 2010 276693
ROK 2009 254893
ROK 2008 216407
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 16103
informacje 456
Rok 2021 748
Rok 2020 1395
Rok 2019 2443
Rok 2018 4402
Rok 2016 12079
Rok 2017 5249
Rok 2015 7947
rok 2014 7960
rok 2012 9996
rok 2013 10027
rok 2011 9669
rok 2010 11323
rok 2008 12074
rok 2009 12472
rok 2007 14227
rok 2006 14834
rok 2005 24977
Budżet Gminy 1701
Rok 2023 350
Rok 2022 2063
Rok 2021 2457
Rok 2020 3038
Rok 2019 4389
Rok 2018 6351
Rok 2016 7866
Rok 2017 7946
Informacje kwartalne 161
rok 2022 2352
rok 2021 6537
rok 2020 11297
rok 2019 21135
rok 2018 30619
rok 2017 37154
rok 2016 48601
rok 2015 54041
rok 2014 62883
rok 2013 46788
rok 2012 60665
rok 2011 63200
rok 2010 48935
rok 2009 19348
rok 2008 19837
rok 2007 18146
rok 2006 18126
Informacje roczne 355
Rok 2022 105
Rok 2021 1150
Rok 2020 2061
Rok 2019 3009
Rok 2018 5852
Rok 2017 7483
Rok 2016 8828
Rok 2015 10249
Rok 2014 11316
Rok 2013 30841
Rok 2012 19689
Rok 2011 25539
Rok 2010 37469
Rok 2009 24808
Rok 2008 17727
Rok 2007 20864
Rok 2006 21397
Podatki i opłaty 289
Rok 2023 158
Rok 2022 78
Rok 2021 79
Rok 2020 87
Rok 2019 76
Rok 2018 76
Rok 2017 6204
Rok 2016 15737
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 825
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2457
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 2425
Opinie RIO 87658
Majątek Gminy 5157
Interpretacje indywidualne 13944
Sprawozdania finansowe 1568
Rok 2021 95
Jednostki organizacyjne 84
Urząd Miejski 271
Ośrodek Pomocy Społecznej 289
Zespół Szkolno-Przedszkolny 319
Sprawozdania zbiorcze 384
Bilans budżetu gminy 309
Rok 2020 224
Jednostki organizacyjne 192
Urząd Miejski 640
Ośrodek Pomocy Społecznej 710
Zespół Szkolno-Przedszkolny 642
Sprawozdania zbiorcze 653
Bilans budżetu gminy 622
Rok 2019 323
Jednostki organizacyjne 301
Urząd Miejski 1214
Ośrodek Pomocy Społecznej 676
Zespół Szkolno-Przedszkolny 677
Sprawozdania zbiorcze 996
Bilans budżetu gminy 1307
Rok 2018 592
Jednostki organizacyjne 590
Urząd Miejski 2564
Ośrodek Pomocy Społecznej 2122
Zespół Szkolno-Przedszkolny 2106
Sprawozdania zbiorcze 2141
Bilans budżetu gminy 1977
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29355
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 5369
Ochrona Środowiska 49737
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8325
Informacje/Obwieszczenia 155537
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 8550
Azbest 20185
Ewidencja kąpielisk 4060
Wykaz kąpielisk 1088
Karta kąpielisk 1329
Rok 2021 2983
Rok 2020 2341
Rok 2019 5608
Rok 2018 5359
Program opieki nad zwierzętami 47250
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 8465
Informacja o stanie mienia 542
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2023 224
Rok 2022 1979
Rok 2021 2366
Rok 2020 6937
Rok 2019 1956
Zarządzanie kryzysowe 12232
Obrona cywilna 5990
Przetargi 1211605
Informacja o wynikach przetargu 15861
Zamówienia Publiczne 562521
Plan zamówień 14314
Zaproszenia do składania ofert 210781
Plany (mpzp) - projekty 11706
Zamówienia Publiczne - archiwum 619789
Ogłoszenia 799639
Zagospodarowanie przestrzenne 150043
Gospodarka nieruchomościami 120946
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 222719
Ogłoszenie o konkursach 250216
Druki do pobrania 13298
Ankieta dla podmiotów 8100
Tryb uproszczony 44442
Konsultacje 36526
Sprawozdania 12796
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 16480
Program 776
Ocena jakości wody 1659
Ocena jakości wody - Kargowa 2217
Ocena jakości wody - Dąbrówka 1442
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 1311
Oświadczenia Majątkowe 4467
Pracownicy urzędu, osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza 268
Rok 2022 2948
Rok 2021 6317
Rok 2020 6016
Rok 2019 13669
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 4253
koniec kadencji 2014-2018 3821
Rok 2018 19660
Rok 2017 21674
Rok 2016 21669
Dyrektorzy jednostek, członkowie zarządu 1050
Rok 2022 2660
Rok 2021 3191
Rok 2020 3461
Rok 2019 6829
Rok 2018 9283
Rok 2017 10261
Rok 2016 12644
Radni Gminy 1593
Rok 2022 4285
Rok 2021 9060
Rok 2020 13344
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 25215
Rok 2019 24123
Rok 2018 27320
Rok 2017 32033
koniec kadencji 2014-2018 24106
Rok 2016 35433
Rejestry i ewidencje 19407
Petycje 7379
Informacje ogólne 6420
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 44276
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 7768
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 5567
Programy gminne 2230
Wybory i Referenda 5527
Wybory uzupełniające 2021 7260
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 13684
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 12082
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2568
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 19047
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15064
Wybory samorządowe 2018 37395
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 17608
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 48318
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 27308
Referendum 2015 25138
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 24041
Wybory samorządowe 2014 5134
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 58029
Wybory uzupełniające 2013 67
listopad 2013 r. 31815
wrzesień 2013 r. 34350
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 29857
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 8597
Wybory samorządowe 2010 8153
Informacje 25150
Okręgi wyborcze 8948
Obwody wyborcze 8017
Miejska Komisja Wyborcza 26549
Wybory Prezydenckie RP 2010 16176
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 15415
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 25335
Wybory samorządowe 2006 8879
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 7432
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 7617
Wybory Prezydenckie RP 2005 8890
Zgromadzenia publiczne 25918
Dzienniki Ustaw i Monitory 15009
Kontrole 98
2010 20435
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 8429
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 8550
2011 3458
Najwyższa Izba Kontroli 6050
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6179
Archiwum państwowe 6494
Nabór pracowników 4747
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 12930
Wzory dokumentów 16054
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2218
2023 1228
2022 6303
2021 10265
2020 5710
2019 8547
2018 17642
2017 8376
2014 18244
2013 19859
2012 17688
2011 24004
2010 17767
2009 7998
2008 12257
2006 8104
2005 8086
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 85622
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3605
Rok 2015 7887
Rok 2012 5319
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 2346
Konkursy 45556
Przedsiębiorcy 15009
Informacje dla przedsiębiorców 7528
Przedsiębiorca w Europie 7431
Ponowne wykorzystanie 7775
Kanały technologiczne w drogach 23698
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 16658
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 246
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 1091
Dostępność 458
Koordynatorzy do spraw dostępności 394
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 501
Deklaracja dostepności 329
Obsługa interesantów w języku migowym 392

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 10269
Statystyki 11092
Rejestr zmian 3546257
« powrót do poprzedniej strony