ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6956
O biuletynie 10895
Mapa biuletynu 6972

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 1479
Budownictwo, architektura, urbanistyka 141
Wydanie wypisów z MPZP 277
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 329
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 498
Ustalenie numeru porządkowego 264
Gospodarka nieruchomościami 85
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy 181
Opiniowanie podziału nieruchomości 141
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 158
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 132
Rozgraniczenie nieruchomości 146
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste 137
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 138
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu 173
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 155
Zatwierdzanie podziału nieruchomości 156
Podatki i opłaty 116
Księgowość Podatkowa 621
Wymiar Podatków 1135
Alkohole 124
Zmiana warunków posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 245
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 191
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 232
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 219
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 169
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200
Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych 198
Obowiązek informacyjny 151
Pełnomocnictwo 178
CEIDG 80
Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 180
Ewidencja ludności, meldunki 92
Czasowy wyjazd poza granicę Polski 177
Nadanie numeru PESEL 173
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej 142
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców 186
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 184
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 157
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 201
Zameldowanie na pobyt czasowy 63
Zameldowanie na pobyt stały 195
Pełnomocnictwo 186
Obowiązek informacyjny 146
Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy 49
Dowody osobiste 77
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 153
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego 182
Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 151
Kradzież tożsamości 157
Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego 152
Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia certyfikatu w dowodzie osobistym 158
Obowiązek informacyjny 142
USC 170
Zgłoszenie urodzenia dziecka 185
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego, niepochodzącego z małżeństwa) 141
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka 148
Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka 143
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 140
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 215
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) 139
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą 154
Zaświadczenie o stanie cywilnym 164
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 151
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 roku w państwach należących do Unii Europejskiej 139
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 roku w państwach spoza unii europejskiej 150
Rejestracja zgonu 273
Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego 170
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza 155
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 188
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego 137
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 135
Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 189
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego 149
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 139
Pełnomocnictwo 162
Drogownictwo 42
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 63
Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 82
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 44
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym 68
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 45
Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym drogi gminnej 86
Ochrona środowiska 36
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 71
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo 32
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 74
Sprawy wojskowe 30
Wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe 73
Ochrona przyrody 36
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 74
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 54
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 59
Mieszkania komunalne 40
Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa 72
Wstąpienie w najem po zgonie najemcy 43
Spłata zadłużenia lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kargowa 100
Zamiana lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa z „urzędu” bądź wzajemna 44
Patronat Honorowy Burmistrza Kargowej 71
Gmina Kargowa 28723
Status prawny 8695
Przedmiot działania 8300
Rada Miejska w Kargowej 16449
Sprawozdania Przewodniczącego RM 3798
Skład osobowy rady 0
2018-2023 634
2014-2018 1444
informacje teleadresowe 9647
komisje rady 12795
tryb działania 8563
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6304
Rok 2022 585
Rok 2021 3004
Rok 2020 5525
Rok 2019 12622
Rok 2018 19589
Rok 2017 23535
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5289
Rok 2022 511
Rok 2021 2223
Rok 2020 4596
Rok 2019 10432
Rok 2018 12746
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 10966
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 24070
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 9214
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 2562
Radna Tomczak Aleksandra 3918
Radny Wita Krystian 16500
Radny Pokorski Łukasz 8846
Radny Walczak Daniel 3757
Radna Jadwiga Onoszko 1274
Radna Mirosława Koziołek 856
Kluby Radnych 2994
Protokoły głosowań imiennych 3010
Raport o stanie gminy 87
Rok 2021 70
Rok 2020 221
Rok 2019 243
Rok 2018 174
Akty prawa miejscowego 17738
Protokoły z sesji RM 150
Rok 2018 850
Rok 2017 890
Rok 2016 740
Rok 2015 696
Rok 2014 1116
Rok 2013 1019
Protokoły z posiedzeń komisji RM 6
Rok 2022 245
Rok 2021 229
Uchwały Rady Miejskiej 476
Projekty uchwał 27
ROK 2022 2768
ROK 2021 15625
ROK 2020 25157
ROK 2019 65867
ROK 2018 83735
ROK 2017 86706
ROK 2016 115177
ROK 2015 117398
ROK 2014 179474
ROK 2013 168543
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2022 3209
Rok 2021 22357
Rok 2020 28783
Rok 2019 82942
Rok 2018 133682
Rok 2017 131732
Rok 2016 156876
Rok 2015 168808
Rok 2014 261202
Rok 2013 221723
Rok 2012 246731
Rok 2011 323045
Rok 2010 220565
Rok 2009 159316
Rok 2008 189153
Rok 2007 214124
Rok 2006 182621
Rok 2005 186381
Rok 2004 180099
Rok 2003 142992
Rok 2002 53880
Projekty uchwał do konsultacji 5508
Statut gminy 59677
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 12940
Urząd Miejski w Kargowej 346
informacje teleadresowe 47586
Burmistrz 17852
organizacja urzędu 78660
tryb działania 8608
Jednostki organizacyjne 55142
SP Kargowa 23456
Przedszkole 11318
OPS w Kargowej 1098
Rejestr Instytucji Kultury 8656
Klub Dziecięcy 1605
Spółki z udziałem gminy 8219
Uchwały 6128
Jednostki pomocnicze 38032
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 6313
Regulamin organizacyjny urzędu 54734
Działalność lobbingowa 4466
Zarządzenia 20833
ROK 2022 3155
ROK 2021 33273
ROK 2020 56340
ROK 2019 93868
ROK 2018 162503
ROK 2017 181444
ROK 2016 221715
ROK 2015 226632
ROK 2014 307526
ROK 2013 335741
ROK 2012 349343
ROK 2011 285335
ROK 2010 263614
ROK 2009 242328
ROK 2008 205231
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 14477
informacje 456
Rok 2021 149
Rok 2020 944
Rok 2019 1990
Rok 2018 3782
Rok 2016 11341
Rok 2017 4696
Rok 2015 7418
rok 2014 7429
rok 2012 9473
rok 2013 9410
rok 2011 9113
rok 2010 10701
rok 2008 11505
rok 2009 11892
rok 2007 13484
rok 2006 14053
rok 2005 23555
Budżet Gminy 1668
Rok 2022 912
Rok 2021 1936
Rok 2020 2638
Rok 2019 3995
Rok 2018 5937
Rok 2017 7484
Rok 2016 7484
Informacje kwartalne 161
rok 2022 190
rok 2021 3823
rok 2020 8193
rok 2019 17886
rok 2018 27344
rok 2017 34205
rok 2016 45228
rok 2015 50693
rok 2014 59527
rok 2013 44148
rok 2012 57123
rok 2011 59544
rok 2010 46552
rok 2009 18508
rok 2008 19006
rok 2007 17319
rok 2006 17235
Informacje roczne 355
Rok 2021 421
Rok 2020 1420
Rok 2019 2441
Rok 2018 5100
Rok 2017 6797
Rok 2016 8202
Rok 2015 9643
Rok 2014 10625
Rok 2013 29071
Rok 2012 18701
Rok 2011 24231
Rok 2010 35799
Rok 2009 23633
Rok 2008 16840
Rok 2007 19857
Rok 2006 20340
Podatki i opłaty 284
Rok 2018 2126
Rok 2017 5717
Rok 2016 14558
Rok 2011 10809
rok 2010 8637
rok 2009 6504
rok 2008 6698
rok 2007 6684
rok 2006 6649
rok 2005 6692
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 739
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2181
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 2122
Opinie RIO 80918
Majątek Gminy 4911
Interpretacje indywidualne 13165
Sprawozdania finansowe 1239
Rok 2021 17
Jednostki organizacyjne 12
Urząd Miejski 61
Ośrodek Pomocy Społecznej 39
Zespół Szkolno-Przedszkolny 59
Sprawozdania zbiorcze 70
Bilans budżetu gminy 41
Rok 2020 144
Jednostki organizacyjne 108
Urząd Miejski 360
Ośrodek Pomocy Społecznej 380
Zespół Szkolno-Przedszkolny 341
Sprawozdania zbiorcze 391
Bilans budżetu gminy 348
Rok 2019 246
Jednostki organizacyjne 230
Urząd Miejski 849
Ośrodek Pomocy Społecznej 438
Zespół Szkolno-Przedszkolny 425
Sprawozdania zbiorcze 766
Bilans budżetu gminy 913
Rok 2018 504
Jednostki organizacyjne 503
Urząd Miejski 2194
Ośrodek Pomocy Społecznej 1785
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1787
Sprawozdania zbiorcze 1833
Bilans budżetu gminy 1639
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27222
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 4442
Ochrona Środowiska 47269
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7894
Informacje/Obwieszczenia 136686
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 8037
Azbest 18223
Ewidencja kąpielisk 3903
Wykaz kąpielisk 604
Karta kąpielisk 766
Rok 2021 1924
Rok 2020 1840
Rok 2019 4797
Rok 2018 4491
Program opieki nad zwierzętami 43200
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 7393
Zarządzanie kryzysowe 11167
Obrona cywilna 5592
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2022 830
Rok 2021 1847
Rok 2020 5524
Rok 2019 1548
Przetargi 1115185
Informacja o wynikach przetargu 8003
Zaproszenia do składania ofert 186271
Zamówienia Publiczne 523087
Plan zamówień 11261
Plany (mpzp) - projekty 5968
Zamówienia Publiczne - archiwum 594819
Rejestry i ewidencje 18196
Ogłoszenia 739554
Zagospodarowanie przestrzenne 118920
Gospodarka nieruchomościami 88428
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 209634
Ogłoszenie o konkursach 234409
Druki do pobrania 11645
Ankieta dla podmiotów 7683
Tryb uproszczony 38169
Konsultacje 33940
Sprawozdania 11387
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 15044
Program 383
Ocena jakości wody 1162
Ocena jakości wody - Kargowa 1511
Ocena jakości wody - Dąbrówka 983
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 871
Oświadczenia Majątkowe 3593
Pracownicy urzędu, osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza 268
Rok 2022 692
Rok 2021 4627
Rok 2020 4835
Rok 2019 12013
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 3701
koniec kadencji 2014-2018 3406
Rok 2018 17560
Rok 2017 19973
Rok 2016 19955
Rok 2015 26779
Rok 2014 41529
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 6885
Dyrektorzy jednostek, członkowie zarządu 948
Rok 2022 715
Rok 2021 1950
Rok 2020 2582
Rok 2019 5780
Rok 2018 8264
Rok 2017 9382
Rok 2016 11618
Rok 2015 12975
Rok 2014 16582
Radni Gminy 1537
Rok 2022 954
Rok 2021 5611
Rok 2020 10019
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 21863
Rok 2019 20607
Rok 2018 23944
Rok 2017 29117
koniec kadencji 2014-2018 21045
Rok 2016 32584
Rok 2015 32459
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 35923
Rok 2014 70758
Programy gminne 887
Petycje 6834
Informacje ogólne 5940
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 40084
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 5530
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 5059
Obsługa interesantów w języku migowym 13616
Koordynatorzy do spraw dostępności 1809
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 1857
Wybory i Referenda 5055
Wybory uzupełniające 2021 4703
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 10352
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 9555
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2220
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 16020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13095
Wybory samorządowe 2018 33990
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 16453
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 45421
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 25322
Referendum 2015 23410
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 22814
Wybory samorządowe 2014 4985
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 54460
Wybory uzupełniające 2013 67
listopad 2013 r. 29808
wrzesień 2013 r. 31852
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 28071
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 8173
Wybory samorządowe 2010 8136
Informacje 23871
Okręgi wyborcze 8476
Obwody wyborcze 7583
Miejska Komisja Wyborcza 25102
Wybory Prezydenckie RP 2010 15419
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 14626
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 23818
Wybory samorządowe 2006 8482
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 7086
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 7276
Wybory Prezydenckie RP 2005 8397
Kontrole 98
2010 19332
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 7959
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 8068
2011 3280
Najwyższa Izba Kontroli 5701
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5750
Archiwum państwowe 6060
Zgromadzenia publiczne 23141
Dzienniki Ustaw i Monitory 14051
Nabór pracowników 3984
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 12152
Wzory dokumentów 14973
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2205
2022 2676
2021 8522
2020 5011
2019 7881
2018 16363
2017 7718
2014 17736
2013 19209
2012 17024
2011 23153
2010 17300
2009 7578
2008 11558
2006 7599
2005 7680
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 79383
Regulamin naboru pracowników w OPS 9162
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 29454
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 24014
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3601
Rok 2015 7284
Rok 2012 4988
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 1657
Konkursy 43940
Przedsiębiorcy 14118
Informacje dla przedsiębiorców 7139
Przedsiębiorca w Europie 7011
Ponowne wykorzystanie 6963
Kanały technologiczne w drogach 21498
Deklaracja dostępności 1832
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 13159

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 9709
Statystyki 10257
Rejestr zmian 3243703
« powrót do poprzedniej strony