ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7250
O biuletynie 11516
Mapa biuletynu 7253

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 5088
Budownictwo, architektura, urbanistyka 525
Wydanie wypisów z MPZP 1041
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1379
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 1880
Ustalenie numeru porządkowego 1077
Gospodarka nieruchomościami 425
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy 941
Opiniowanie podziału nieruchomości 763
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 889
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 729
Rozgraniczenie nieruchomości 785
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste 809
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 834
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu 947
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 862
Zatwierdzanie podziału nieruchomości 792
Podatki i opłaty 499
Księgowość Podatkowa 2093
Wymiar Podatków 4240
Alkohole 443
Dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 1550
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1214
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 1409
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 1329
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 983
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 1326
Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych 1113
Obowiązek informacyjny 789
Pełnomocnictwo 988
CEIDG 355
Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 994
Ewidencja ludności, meldunki 462
Czasowy wyjazd poza granicę Polski 942
Nadanie numeru PESEL 905
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej 834
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców 874
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 924
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 858
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 990
Zameldowanie na pobyt czasowy 294
Zameldowanie na pobyt stały 1033
Pełnomocnictwo 895
Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy 754
Obowiązek informacyjny 848
Skreślenie Wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców 226
Udostępnienie danych dotyczących wyborcy z centralnego rejestru wyborców 216
Głosowanie przez pełnomocnika 248
Ujęcie w stałym obwodzie głosowania 241
Zmiana miejsca głosowania 291
Zaświadczenie o prawie do głosowania 301
Obowiązek informacyjny 225
Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru pesel 482
Dowody osobiste 448
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 822
Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 892
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego osoby pełnoletniej 91
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego dla dziecka 74
Kradzież tożsamości 892
Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego 809
Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia certyfikatu w dowodzie osobistym 855
Obowiązek informacyjny 818
USC 658
Zgłoszenie urodzenia dziecka 1037
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego, niepochodzącego z małżeństwa) 894
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka 818
Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka 935
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 932
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 879
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) 815
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą 1358
Zaświadczenie o stanie cywilnym 1132
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 885
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 roku w państwach należących do Unii Europejskiej 886
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 roku w państwach spoza unii europejskiej 752
Rejestracja zgonu 980
Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego 1108
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza 919
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 1220
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego 913
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 937
Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 1195
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego 951
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 1005
Pełnomocnictwo 863
Drogownictwo 427
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 733
Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 912
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 667
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym 781
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 625
Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym drogi gminnej 662
Ochrona środowiska 362
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 639
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo 330
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 704
Ochrona przyrody 333
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 875
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 803
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 367
Mieszkania komunalne 421
Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa 860
Wstąpienie w najem po zgonie najemcy 675
Spłata zadłużenia lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kargowa 736
Zamiana lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa z „urzędu” bądź wzajemna 787
Patronat Honorowy Burmistrza Kargowej 784
Oświata 273
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 842
Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno lokalowych w klubie dziecięcym 534
Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli 438
Gmina Kargowa 32374
Status prawny 9441
Przedmiot działania 9059
Rada Miejska w Kargowej 20744
Sprawozdania Przewodniczącego RM 5170
Skład osobowy rady 0
2018-2023 3352
2014-2018 7053
informacje teleadresowe 10692
komisje rady 13986
tryb działania 9337
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6582
Rok 2024 191
Rok 2023 2247
Rok 2022 5959
Rok 2021 6563
Rok 2020 9076
Rok 2019 17045
Rok 2018 24189
Rok 2017 27848
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5501
Rok 2024 238
Rok 2023 1376
Rok 2022 3752
Rok 2021 5282
Rok 2020 8335
Rok 2019 13828
Rok 2018 15747
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 14823
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 32387
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 13690
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 3470
Radna Tomczak Aleksandra 5233
Radny Wita Krystian 22842
Radny Pokorski Łukasz 15800
Radny Walczak Daniel 4975
Radna Jadwiga Onoszko 2440
Radna Mirosława Koziołek 1682
Kluby Radnych 4117
Protokoły głosowań imiennych 4021
Raport o stanie gminy 445
Rok 2022 359
Rok 2021 950
Rok 2020 1035
Rok 2019 1070
Rok 2018 820
Akty prawa miejscowego 83852
Protokoły z sesji RM 891
Rok 2018 4154
Rok 2017 4485
Rok 2016 3638
Rok 2015 3430
Rok 2014 4946
Rok 2013 4797
Protokoły z posiedzeń komisji RM 31
Rok 2023 1057
Rok 2022 2279
Rok 2021 1303
Uchwały Rady Miejskiej 476
Projekty uchwał 27
ROK 2024 487
ROK 2023 10800
ROK 2022 24400
ROK 2021 35651
ROK 2020 41490
ROK 2019 84811
ROK 2018 102251
ROK 2017 100315
ROK 2016 131352
ROK 2015 133618
ROK 2014 200626
ROK 2013 189389
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2024 670
Rok 2023 14101
Rok 2022 25972
Rok 2021 47191
Rok 2020 46536
Rok 2019 109008
Rok 2018 164230
Rok 2017 152899
Rok 2016 178124
Rok 2015 189160
Rok 2014 290283
Rok 2013 245711
Rok 2012 273665
Rok 2011 359693
Rok 2010 242910
Rok 2009 176787
Rok 2008 210250
Rok 2007 238190
Rok 2006 203966
Rok 2005 209599
Rok 2004 201029
Rok 2003 160294
Rok 2002 59226
Projekty uchwał do konsultacji 6264
Statut gminy 67808
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 14415
Urząd Miejski w Kargowej 346
informacje teleadresowe 53896
Burmistrz 20711
organizacja urzędu 94714
tryb działania 9422
Jednostki organizacyjne 62250
SP Kargowa 29192
Przedszkole 12744
OPS w Kargowej 2074
Rejestr Instytucji Kultury 9857
Klub Dziecięcy 5405
Instytucje kultury 1413
Spółki z udziałem gminy 10563
Uchwały 7667
Jednostki pomocnicze 43290
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 7061
Regulamin organizacyjny urzędu 62090
Działalność lobbingowa 5106
Zarządzenia 21775
ROK 2024 378
ROK 2023 17688
ROK 2022 39679
ROK 2021 74083
ROK 2020 87648
ROK 2019 123104
ROK 2018 197622
ROK 2017 209839
ROK 2016 250154
ROK 2015 254930
ROK 2014 340449
ROK 2013 370327
ROK 2012 387439
ROK 2011 317148
ROK 2010 288991
ROK 2009 266976
ROK 2008 227524
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 17639
informacje 456
Rok 2022 703
Budżet Gminy 1714
Rok 2024 303
Rok 2023 1461
Rok 2022 2441
Informacje kwartalne 161
rok 2023 2157
rok 2022 5505
rok 2021 9455
rok 2020 14642
rok 2019 24261
rok 2018 33808
rok 2017 40305
rok 2016 51669
rok 2015 57154
rok 2014 66108
rok 2013 49297
rok 2012 63762
rok 2011 66500
rok 2010 51178
rok 2009 20232
rok 2008 20757
rok 2007 18893
rok 2006 18974
Informacje roczne 355
Rok 2022 977
Rok 2021 1838
Rok 2020 2699
Rok 2019 3670
Rok 2018 6571
Rok 2017 8190
Rok 2016 9493
Rok 2015 10907
Rok 2014 11987
Rok 2013 32519
Rok 2012 20737
Rok 2011 26778
Rok 2010 39033
Rok 2009 26074
Rok 2008 18654
Rok 2007 21975
Rok 2006 22546
Podatki i opłaty 315
Rok 2023 670
Rok 2022 384
Rok 2021 350
Rok 2020 371
Rok 2019 374
Rok 2018 350
Rok 2017 6586
Rok 2016 16701
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 918
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2783
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 2782
Opinie RIO 95144
Majątek Gminy 5363
Interpretacje indywidualne 14591
Sprawozdania finansowe 1843
Rok 2022 39
Jednostki organizacyjne 36
Urząd Miejski 130
Ośrodek Pomocy Społecznej 140
Zespół Szkolno-Przedszkolny 162
Klub Dziecięcy "Maluch" w Kargowej 98
Sprawozdania zbiorcze 104
Bilans budżetu gminy 114
Rok 2021 201
Jednostki organizacyjne 171
Urząd Miejski 554
Ośrodek Pomocy Społecznej 581
Zespół Szkolno-Przedszkolny 634
Sprawozdania zbiorcze 737
Bilans budżetu gminy 582
Rok 2020 339
Jednostki organizacyjne 289
Urząd Miejski 925
Ośrodek Pomocy Społecznej 1020
Zespół Szkolno-Przedszkolny 958
Sprawozdania zbiorcze 936
Bilans budżetu gminy 905
Rok 2019 430
Jednostki organizacyjne 386
Urząd Miejski 1587
Ośrodek Pomocy Społecznej 954
Zespół Szkolno-Przedszkolny 962
Sprawozdania zbiorcze 1259
Bilans budżetu gminy 1713
Rok 2018 682
Jednostki organizacyjne 683
Urząd Miejski 2967
Ośrodek Pomocy Społecznej 2485
Zespół Szkolno-Przedszkolny 2472
Sprawozdania zbiorcze 2489
Bilans budżetu gminy 2305
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 31400
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 6268
Ochrona Środowiska 51066
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8737
Informacje/Obwieszczenia 185133
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 9054
Azbest 22208
Ewidencja kąpielisk 4255
Wykaz kąpielisk 1569
Karta kąpielisk 1936
Rok 2021 3859
Rok 2020 3056
Rok 2019 6305
Rok 2018 6112
Program opieki nad zwierzętami 51248
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 9638
Informacja o stanie mienia 2480
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2024 285
Rok 2023 1001
Rok 2022 2498
Rok 2021 2851
Rok 2020 8511
Rok 2019 2404
Zarządzanie kryzysowe 13230
Obrona cywilna 6367
Przetargi 1304426
Informacja o wynikach przetargu 28272
Zamówienia Publiczne 606125
Plan zamówień 18245
Zaproszenia do składania ofert 231464
Plany (mpzp) - projekty 21597
Zamówienia Publiczne - archiwum 644587
Ogłoszenia 861522
Zagospodarowanie przestrzenne 186392
Gospodarka nieruchomościami 159348
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 236561
Ogłoszenie o konkursach 263028
Druki do pobrania 15095
Ankieta dla podmiotów 8523
Tryb uproszczony 51846
Konsultacje 39548
Sprawozdania 14336
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 18094
Program 1777
Ocena jakości wody 2083
Ocena jakości wody - Kargowa 3098
Ocena jakości wody - Dąbrówka 1958
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 1805
Oświadczenia Majątkowe 6011
Pracownicy urzędu, osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza 268
Za rok 2022 3028
Za rok 2021 5117
Za rok 2020 8340
Za rok 2019 7549
Za rok 2018 15267
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 5277
koniec kadencji 2014-2018 4244
Za rok 2017 21639
Dyrektorzy jednostek, członkowie zarządu 1123
Za rok 2022 1871
Za rok 2021 4675
Za rok 2020 4701
Za rok 2019 4530
Za rok 2018 7908
Za rok 2017 10427
Radni Gminy 1645
Za rok 2022 4549
Za rok 2021 7913
Za rok 2020 12497
Za rok 2019 16535
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 28473
Za rok 2018 27594
Za rok 2017 30628
koniec kadencji 2014-2018 27251
Rejestry i ewidencje 20775
Petycje 7892
Informacje ogólne 6816
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 49621
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 10438
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 6096
Programy gminne 4915
Wybory i Referenda 6638
Wybory samorządowe 2024 329
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe, Informacje, komunikaty 226
Strona Państwowej Komisji Wyborczej - Aktualności 0
Referendum 2023 299
Wybory ławników 2024-2027 540
Wybory do Sejmu i do Senatu 2023 3987
Wybory uzupełniające 2021 10219
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 17238
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 14848
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2919
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 21894
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 17097
Wybory samorządowe 2018 40840
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 18573
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 51296
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 29262
Referendum 2015 26804
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 25388
Wybory samorządowe 2014 5276
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 61464
Wybory uzupełniające 2013 67
listopad 2013 r. 33777
wrzesień 2013 r. 36651
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 31493
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 9001
Wybory samorządowe 2010 8162
Informacje 26429
Okręgi wyborcze 9720
Obwody wyborcze 8519
Miejska Komisja Wyborcza 28127
Wybory Prezydenckie RP 2010 16950
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 16218
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 26807
Wybory samorządowe 2006 9307
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 7701
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 7922
Wybory Prezydenckie RP 2005 9216
Zgromadzenia publiczne 28861
Dzienniki Ustaw i Monitory 15833
Kontrole 98
2010 21516
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 8882
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 8985
2011 3619
Najwyższa Izba Kontroli 6361
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6510
Archiwum państwowe 6910
Nabór pracowników 5353
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 13497
Wzory dokumentów 17207
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2231
2023 4144
2022 7649
2021 11951
2020 6310
2019 9184
2018 18728
2017 8896
2014 18646
2013 20470
2012 18258
2011 24714
2010 18173
2009 8383
2008 12831
2006 8468
2005 8465
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 91190
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3619
Rok 2015 8418
Rok 2012 5612
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 3038
Konkursy 47128
Przedsiębiorcy 15868
Informacje dla przedsiębiorców 7889
Przedsiębiorca w Europie 7777
Ponowne wykorzystanie 8565
Kanały technologiczne w drogach 25716
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 20671
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 663
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 2921
Dostępność 890
Koordynatorzy do spraw dostępności 806
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 1000
Deklaracja dostepności 713
Obsługa interesantów w języku migowym 751
Gminna Ewidencja Zabytków 1896
Wykaz firm świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych 248

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 11053
Statystyki 11902
Rejestr zmian 3908299
« powrót do poprzedniej strony