ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7047
O biuletynie 11103
Mapa biuletynu 7060

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 2729
Budownictwo, architektura, urbanistyka 251
Wydanie wypisów z MPZP 491
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 651
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 880
Ustalenie numeru porządkowego 492
Gospodarka nieruchomościami 183
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy 392
Opiniowanie podziału nieruchomości 292
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 341
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 299
Rozgraniczenie nieruchomości 316
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste 329
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 331
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu 387
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 363
Zatwierdzanie podziału nieruchomości 322
Podatki i opłaty 209
Księgowość Podatkowa 1015
Wymiar Podatków 1972
Alkohole 233
Zmiana warunków posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 470
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 392
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 421
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 406
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 340
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 411
Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych 381
Obowiązek informacyjny 306
Pełnomocnictwo 401
CEIDG 153
Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 379
Ewidencja ludności, meldunki 196
Czasowy wyjazd poza granicę Polski 358
Nadanie numeru PESEL 376
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej 312
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców 350
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 365
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 329
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 384
Zameldowanie na pobyt czasowy 124
Zameldowanie na pobyt stały 434
Pełnomocnictwo 373
Obowiązek informacyjny 312
Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy 212
Dowody osobiste 167
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 317
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego 371
Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 346
Kradzież tożsamości 351
Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego 310
Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia certyfikatu w dowodzie osobistym 348
Obowiązek informacyjny 295
USC 262
Zgłoszenie urodzenia dziecka 365
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego, niepochodzącego z małżeństwa) 302
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka 296
Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka 297
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 325
Zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 208
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 366
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) 277
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą 360
Zaświadczenie o stanie cywilnym 354
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 307
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 roku w państwach należących do Unii Europejskiej 276
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 roku w państwach spoza unii europejskiej 294
Rejestracja zgonu 429
Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego 360
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza 303
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 347
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego 295
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 306
Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 408
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego 294
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 327
Pełnomocnictwo 346
Drogownictwo 141
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 222
Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 271
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 191
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym 302
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 189
Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym drogi gminnej 238
Ochrona środowiska 128
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 237
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo 124
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 224
Sprawy wojskowe 114
Wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe 282
Ochrona przyrody 122
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 313
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 255
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 260
Mieszkania komunalne 137
Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa 256
Wstąpienie w najem po zgonie najemcy 196
Spłata zadłużenia lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kargowa 265
Zamiana lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa z „urzędu” bądź wzajemna 227
Patronat Honorowy Burmistrza Kargowej 283
Oświata 68
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 209
Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno lokalowych w klubie dziecięcym 86
Gmina Kargowa 29925
Status prawny 8920
Przedmiot działania 8497
Rada Miejska w Kargowej 17864
Sprawozdania Przewodniczącego RM 4214
Skład osobowy rady 0
2018-2023 1293
2014-2018 2420
informacje teleadresowe 9973
komisje rady 13216
tryb działania 8826
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6371
Rok 2022 2163
Rok 2021 4010
Rok 2020 6453
Rok 2019 14038
Rok 2018 21004
Rok 2017 24891
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5334
Rok 2022 1343
Rok 2021 3230
Rok 2020 5710
Rok 2019 11423
Rok 2018 13684
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 11996
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 26303
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 9828
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 2786
Radna Tomczak Aleksandra 4374
Radny Wita Krystian 18581
Radny Pokorski Łukasz 10827
Radny Walczak Daniel 4130
Radna Jadwiga Onoszko 1598
Radna Mirosława Koziołek 1133
Kluby Radnych 3322
Protokoły głosowań imiennych 3312
Raport o stanie gminy 202
Rok 2021 339
Rok 2020 450
Rok 2019 500
Rok 2018 369
Akty prawa miejscowego 35200
Protokoły z sesji RM 353
Rok 2018 1716
Rok 2017 1786
Rok 2016 1535
Rok 2015 1390
Rok 2014 2061
Rok 2013 1980
Protokoły z posiedzeń komisji RM 11
Rok 2022 633
Rok 2021 529
Uchwały Rady Miejskiej 476
Projekty uchwał 27
ROK 2022 8432
ROK 2021 20793
ROK 2020 29271
ROK 2019 71326
ROK 2018 88958
ROK 2017 90563
ROK 2016 119738
ROK 2015 122113
ROK 2014 185572
ROK 2013 174699
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2022 9378
Rok 2021 29409
Rok 2020 33700
Rok 2019 90346
Rok 2018 142577
Rok 2017 137873
Rok 2016 163311
Rok 2015 174776
Rok 2014 269592
Rok 2013 228879
Rok 2012 254837
Rok 2011 334490
Rok 2010 227237
Rok 2009 164747
Rok 2008 195659
Rok 2007 221923
Rok 2006 190076
Rok 2005 193680
Rok 2004 186710
Rok 2003 148640
Rok 2002 55676
Projekty uchwał do konsultacji 5660
Statut gminy 62362
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 13432
Urząd Miejski w Kargowej 346
informacje teleadresowe 49730
Burmistrz 18870
organizacja urzędu 84240
tryb działania 8905
Jednostki organizacyjne 57512
SP Kargowa 24504
Przedszkole 11853
OPS w Kargowej 1418
Rejestr Instytucji Kultury 9022
Klub Dziecięcy 2608
Instytucje kultury 333
Spółki z udziałem gminy 9047
Uchwały 6619
Jednostki pomocnicze 39918
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 6572
Regulamin organizacyjny urzędu 57038
Działalność lobbingowa 4637
Zarządzenia 21163
ROK 2022 13235
ROK 2021 44426
ROK 2020 64252
ROK 2019 102483
ROK 2018 172829
ROK 2017 189433
ROK 2016 229816
ROK 2015 235479
ROK 2014 317423
ROK 2013 346119
ROK 2012 361806
ROK 2011 295676
ROK 2010 271495
ROK 2009 249783
ROK 2008 211787
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 15585
informacje 456
Rok 2021 521
Rok 2020 1237
Rok 2019 2280
Rok 2018 4127
Rok 2016 11756
Rok 2017 5009
Rok 2015 7730
rok 2014 7735
rok 2012 9775
rok 2013 9818
rok 2011 9449
rok 2010 11059
rok 2008 11826
rok 2009 12231
rok 2007 13934
rok 2006 14511
rok 2005 24344
Budżet Gminy 1688
Rok 2022 1727
Rok 2021 2294
Rok 2020 2872
Rok 2019 4214
Rok 2018 6174
Rok 2017 7778
Rok 2016 7744
Informacje kwartalne 161
rok 2022 1286
rok 2021 5318
rok 2020 9884
rok 2019 19744
rok 2018 29203
rok 2017 35906
rok 2016 47227
rok 2015 52614
rok 2014 61551
rok 2013 45690
rok 2012 59351
rok 2011 61801
rok 2010 48015
rok 2009 18985
rok 2008 19495
rok 2007 17824
rok 2006 17771
Informacje roczne 355
Rok 2021 825
Rok 2020 1784
Rok 2019 2767
Rok 2018 5550
Rok 2017 7225
Rok 2016 8586
Rok 2015 9993
Rok 2014 11037
Rok 2013 30074
Rok 2012 19262
Rok 2011 25055
Rok 2010 36801
Rok 2009 24377
Rok 2008 17413
Rok 2007 20492
Rok 2006 21015
Podatki i opłaty 286
Rok 2018 2315
Rok 2017 6027
Rok 2016 15334
Rok 2011 11122
rok 2010 8934
rok 2009 6703
rok 2008 6901
rok 2007 6890
rok 2006 6893
rok 2005 6905
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 791
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2338
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 2303
Opinie RIO 84702
Majątek Gminy 5080
Interpretacje indywidualne 13717
Sprawozdania finansowe 1453
Rok 2021 55
Jednostki organizacyjne 56
Urząd Miejski 183
Ośrodek Pomocy Społecznej 199
Zespół Szkolno-Przedszkolny 221
Sprawozdania zbiorcze 247
Bilans budżetu gminy 193
Rok 2020 187
Jednostki organizacyjne 159
Urząd Miejski 547
Ośrodek Pomocy Społecznej 600
Zespół Szkolno-Przedszkolny 537
Sprawozdania zbiorcze 548
Bilans budżetu gminy 522
Rok 2019 292
Jednostki organizacyjne 275
Urząd Miejski 1075
Ośrodek Pomocy Społecznej 596
Zespół Szkolno-Przedszkolny 589
Sprawozdania zbiorcze 905
Bilans budżetu gminy 1160
Rok 2018 554
Jednostki organizacyjne 549
Urząd Miejski 2432
Ośrodek Pomocy Społecznej 1994
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1998
Sprawozdania zbiorcze 2038
Bilans budżetu gminy 1840
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28723
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 5113
Ochrona Środowiska 48897
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8154
Informacje/Obwieszczenia 146977
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 8359
Azbest 19477
Ewidencja kąpielisk 3996
Wykaz kąpielisk 955
Karta kąpielisk 1123
Rok 2021 2704
Rok 2020 2145
Rok 2019 5316
Rok 2018 5075
Program opieki nad zwierzętami 45622
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 8147
Informacja o stanie mienia 35
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2022 1693
Rok 2021 2161
Rok 2020 6411
Rok 2019 1829
Zarządzanie kryzysowe 11928
Obrona cywilna 5823
Przetargi 1172961
Informacja o wynikach przetargu 12386
Zamówienia Publiczne 546502
Plan zamówień 12890
Zaproszenia do składania ofert 200870
Plany (mpzp) - projekty 8897
Zamówienia Publiczne - archiwum 609886
Ogłoszenia 775231
Zagospodarowanie przestrzenne 136255
Gospodarka nieruchomościami 106707
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 217701
Ogłoszenie o konkursach 243710
Druki do pobrania 12677
Ankieta dla podmiotów 7943
Tryb uproszczony 41807
Konsultacje 35628
Sprawozdania 12273
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 15843
Program 608
Ocena jakości wody 1549
Ocena jakości wody - Kargowa 1938
Ocena jakości wody - Dąbrówka 1221
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 1133
Oświadczenia Majątkowe 4154
Pracownicy urzędu, osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza 268
Rok 2022 1969
Rok 2021 5613
Rok 2020 5488
Rok 2019 12960
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 4000
koniec kadencji 2014-2018 3634
Rok 2018 18795
Rok 2017 20873
Rok 2016 20977
Dyrektorzy jednostek, członkowie zarządu 1012
Rok 2022 1803
Rok 2021 2643
Rok 2020 3067
Rok 2019 6374
Rok 2018 8864
Rok 2017 9906
Rok 2016 12235
Radni Gminy 1571
Rok 2022 2839
Rok 2021 7702
Rok 2020 12044
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 23925
Rok 2019 22659
Rok 2018 26047
Rok 2017 30973
koniec kadencji 2014-2018 22953
Rok 2016 34370
Rejestry i ewidencje 19030
Petycje 7202
Informacje ogólne 6241
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 42529
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 6649
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 5371
Programy gminne 1595
Wybory i Referenda 5395
Wybory uzupełniające 2021 6191
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 12163
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 10924
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2425
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 17824
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14287
Wybory samorządowe 2018 36038
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 17267
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 47160
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 26570
Referendum 2015 24489
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23551
Wybory samorządowe 2014 5077
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 56655
Wybory uzupełniające 2013 67
listopad 2013 r. 31032
wrzesień 2013 r. 33430
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 29214
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 8436
Wybory samorządowe 2010 8145
Informacje 24663
Okręgi wyborcze 8758
Obwody wyborcze 7854
Miejska Komisja Wyborcza 25965
Wybory Prezydenckie RP 2010 15865
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 15108
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 24780
Wybory samorządowe 2006 8705
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 7317
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 7503
Wybory Prezydenckie RP 2005 8762
Zgromadzenia publiczne 24819
Dzienniki Ustaw i Monitory 14715
Kontrole 98
2010 20037
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 8236
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 8342
2011 3383
Najwyższa Izba Kontroli 5909
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6035
Archiwum państwowe 6292
Nabór pracowników 4315
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 12656
Wzory dokumentów 15577
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2211
2022 4901
2021 9477
2020 5413
2019 8259
2018 17122
2017 8109
2014 18051
2013 19590
2012 17437
2011 23681
2010 17578
2009 7836
2008 12003
2006 7916
2005 7920
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 83119
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3603
Rok 2015 7657
Rok 2012 5190
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 2090
Konkursy 44994
Przedsiębiorcy 14694
Informacje dla przedsiębiorców 7383
Przedsiębiorca w Europie 7293
Ponowne wykorzystanie 7506
Kanały technologiczne w drogach 22972
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 15417
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 149
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 688
Dostępność 333
Koordynatorzy do spraw dostępności 256
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 324
Deklaracja dostepności 214
Obsługa interesantów w języku migowym 253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 10082
Statystyki 10820
Rejestr zmian 3416729
« powrót do poprzedniej strony