ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7185
O biuletynie 11378
Mapa biuletynu 7186

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 4200
Budownictwo, architektura, urbanistyka 420
Wydanie wypisów z MPZP 852
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1112
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 1530
Ustalenie numeru porządkowego 884
Gospodarka nieruchomościami 343
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy 760
Opiniowanie podziału nieruchomości 610
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 703
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 588
Rozgraniczenie nieruchomości 635
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste 651
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 675
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu 743
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 697
Zatwierdzanie podziału nieruchomości 636
Podatki i opłaty 384
Księgowość Podatkowa 1748
Wymiar Podatków 3343
Alkohole 373
Dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 1120
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 887
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 977
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 964
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 715
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 935
Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych 816
Obowiązek informacyjny 614
Pełnomocnictwo 783
CEIDG 282
Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 779
Ewidencja ludności, meldunki 375
Czasowy wyjazd poza granicę Polski 712
Nadanie numeru PESEL 710
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej 636
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców 687
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 738
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 668
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 775
Zameldowanie na pobyt czasowy 230
Zameldowanie na pobyt stały 824
Pełnomocnictwo 701
Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy 575
Obowiązek informacyjny 647
Skreślenie Wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców 38
Udostępnienie danych dotyczących wyborcy z centralnego rejestru wyborców 33
Głosowanie przez pełnomocnika 43
Ujęcie w stałym obwodzie głosowania 35
Zmiana miejsca głosowania 40
Zaświadczenie o prawie do głosowania 37
Obowiązek informacyjny 33
Dowody osobiste 339
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 639
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego 829
Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 699
Kradzież tożsamości 704
Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego 634
Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia certyfikatu w dowodzie osobistym 673
Obowiązek informacyjny 632
USC 530
Zgłoszenie urodzenia dziecka 784
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego, niepochodzącego z małżeństwa) 645
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka 611
Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka 651
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 705
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 701
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) 608
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą 929
Zaświadczenie o stanie cywilnym 805
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 686
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 roku w państwach należących do Unii Europejskiej 623
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 roku w państwach spoza unii europejskiej 579
Rejestracja zgonu 791
Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego 809
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza 676
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 833
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego 675
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 698
Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 922
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego 699
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 780
Pełnomocnictwo 704
Drogownictwo 336
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 570
Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 705
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 494
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym 626
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 479
Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym drogi gminnej 538
Ochrona środowiska 280
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 527
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo 261
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 559
Ochrona przyrody 258
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 711
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 624
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 338
Mieszkania komunalne 313
Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa 648
Wstąpienie w najem po zgonie najemcy 522
Spłata zadłużenia lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kargowa 597
Zamiana lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa z „urzędu” bądź wzajemna 566
Patronat Honorowy Burmistrza Kargowej 560
Oświata 202
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 626
Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno lokalowych w klubie dziecięcym 355
Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli 225
Gmina Kargowa 31243
Status prawny 9269
Przedmiot działania 8863
Rada Miejska w Kargowej 19450
Sprawozdania Przewodniczącego RM 4830
Skład osobowy rady 0
2018-2023 2510
2014-2018 5397
informacje teleadresowe 10445
komisje rady 13725
tryb działania 9168
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6506
Rok 2023 1084
Rok 2022 4701
Rok 2021 5674
Rok 2020 8138
Rok 2019 16002
Rok 2018 23156
Rok 2017 26872
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5454
Rok 2023 644
Rok 2022 2949
Rok 2021 4616
Rok 2020 7255
Rok 2019 12993
Rok 2018 15028
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 13740
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 30257
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 11392
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 3222
Radna Tomczak Aleksandra 4969
Radny Wita Krystian 21470
Radny Pokorski Łukasz 14025
Radny Walczak Daniel 4698
Radna Jadwiga Onoszko 2147
Radna Mirosława Koziołek 1486
Kluby Radnych 3840
Protokoły głosowań imiennych 3775
Raport o stanie gminy 360
Rok 2022 170
Rok 2021 717
Rok 2020 820
Rok 2019 838
Rok 2018 658
Akty prawa miejscowego 66587
Protokoły z sesji RM 695
Rok 2018 3199
Rok 2017 3428
Rok 2016 2862
Rok 2015 2611
Rok 2014 3827
Rok 2013 3773
Protokoły z posiedzeń komisji RM 25
Rok 2023 571
Rok 2022 1654
Rok 2021 1032
Uchwały Rady Miejskiej 476
Projekty uchwał 27
ROK 2023 4671
ROK 2022 18439
ROK 2021 30274
ROK 2020 37072
ROK 2019 80001
ROK 2018 97444
ROK 2017 96639
ROK 2016 127280
ROK 2015 129590
ROK 2014 195109
ROK 2013 184165
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2023 6104
Rok 2022 20368
Rok 2021 40678
Rok 2020 41741
Rok 2019 102373
Rok 2018 156784
Rok 2017 147438
Rok 2016 172898
Rok 2015 183926
Rok 2014 282954
Rok 2013 239554
Rok 2012 267060
Rok 2011 351154
Rok 2010 237329
Rok 2009 172753
Rok 2008 205545
Rok 2007 232813
Rok 2006 199404
Rok 2005 204325
Rok 2004 196254
Rok 2003 156480
Rok 2002 58082
Projekty uchwał do konsultacji 5872
Statut gminy 65883
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 14037
Urząd Miejski w Kargowej 346
informacje teleadresowe 52345
Burmistrz 20126
organizacja urzędu 90870
tryb działania 9252
Jednostki organizacyjne 60505
SP Kargowa 26951
Przedszkole 12490
OPS w Kargowej 1865
Rejestr Instytucji Kultury 9562
Klub Dziecięcy 3975
Instytucje kultury 863
Spółki z udziałem gminy 9852
Uchwały 7249
Jednostki pomocnicze 41924
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 6897
Regulamin organizacyjny urzędu 60076
Działalność lobbingowa 4932
Zarządzenia 21581
ROK 2023 7006
ROK 2022 30674
ROK 2021 63648
ROK 2020 79167
ROK 2019 116052
ROK 2018 188851
ROK 2017 202639
ROK 2016 243091
ROK 2015 248161
ROK 2014 332290
ROK 2013 361907
ROK 2012 378267
ROK 2011 309415
ROK 2010 282966
ROK 2009 261063
ROK 2008 221953
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 16822
informacje 456
Rok 2022 366
Budżet Gminy 1712
Rok 2023 933
Rok 2022 2253
Rok 2021 2635
Rok 2020 3213
Rok 2019 4569
Rok 2018 6552
Rok 2016 8051
Rok 2017 8158
Informacje kwartalne 161
rok 2023 456
rok 2022 4002
rok 2021 7981
rok 2020 12954
rok 2019 22717
rok 2018 32246
rok 2017 38731
rok 2016 50132
rok 2015 55588
rok 2014 64519
rok 2013 48035
rok 2012 62235
rok 2011 64868
rok 2010 50078
rok 2009 19777
rok 2008 20298
rok 2007 18515
rok 2006 18542
Informacje roczne 355
Rok 2022 593
Rok 2021 1514
Rok 2020 2392
Rok 2019 3378
Rok 2018 6225
Rok 2017 7864
Rok 2016 9179
Rok 2015 10603
Rok 2014 11666
Rok 2013 31768
Rok 2012 20256
Rok 2011 26202
Rok 2010 38298
Rok 2009 25467
Rok 2008 18227
Rok 2007 21442
Rok 2006 21966
Podatki i opłaty 300
Rok 2023 396
Rok 2022 242
Rok 2021 231
Rok 2020 228
Rok 2019 235
Rok 2018 220
Rok 2017 6411
Rok 2016 16254
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 877
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2627
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 2606
Opinie RIO 91224
Majątek Gminy 5259
Interpretacje indywidualne 14259
Sprawozdania finansowe 1681
Rok 2021 150
Jednostki organizacyjne 126
Urząd Miejski 426
Ośrodek Pomocy Społecznej 448
Zespół Szkolno-Przedszkolny 496
Sprawozdania zbiorcze 540
Bilans budżetu gminy 455
Rok 2020 276
Jednostki organizacyjne 245
Urząd Miejski 801
Ośrodek Pomocy Społecznej 875
Zespół Szkolno-Przedszkolny 811
Sprawozdania zbiorcze 801
Bilans budżetu gminy 776
Rok 2019 384
Jednostki organizacyjne 347
Urząd Miejski 1410
Ośrodek Pomocy Społecznej 832
Zespół Szkolno-Przedszkolny 829
Sprawozdania zbiorcze 1143
Bilans budżetu gminy 1531
Rok 2018 638
Jednostki organizacyjne 636
Urząd Miejski 2791
Ośrodek Pomocy Społecznej 2346
Zespół Szkolno-Przedszkolny 2310
Sprawozdania zbiorcze 2327
Bilans budżetu gminy 2161
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 30279
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 5678
Ochrona Środowiska 50573
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8518
Informacje/Obwieszczenia 168438
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 8826
Azbest 21204
Ewidencja kąpielisk 4159
Wykaz kąpielisk 1318
Karta kąpielisk 1624
Rok 2021 3381
Rok 2020 2563
Rok 2019 5988
Rok 2018 5765
Program opieki nad zwierzętami 49026
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 8973
Informacja o stanie mienia 1472
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2023 661
Rok 2022 2259
Rok 2021 2618
Rok 2020 7739
Rok 2019 2174
Zarządzanie kryzysowe 12678
Obrona cywilna 6181
Przetargi 1258549
Informacja o wynikach przetargu 22134
Zamówienia Publiczne 584776
Plan zamówień 16327
Zaproszenia do składania ofert 221662
Plany (mpzp) - projekty 16490
Zamówienia Publiczne - archiwum 632398
Ogłoszenia 831389
Zagospodarowanie przestrzenne 167036
Gospodarka nieruchomościami 140183
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 229481
Ogłoszenie o konkursach 256479
Druki do pobrania 14160
Ankieta dla podmiotów 8324
Tryb uproszczony 48021
Konsultacje 37886
Sprawozdania 13539
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 17337
Program 1276
Ocena jakości wody 1796
Ocena jakości wody - Kargowa 2669
Ocena jakości wody - Dąbrówka 1710
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 1575
Oświadczenia Majątkowe 5224
Pracownicy urzędu, osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza 268
Za rok 2022 1653
Za rok 2021 4188
Za rok 2020 7389
Za rok 2019 6821
Za rok 2018 14564
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 4604
koniec kadencji 2014-2018 4053
Za rok 2017 20727
Dyrektorzy jednostek, członkowie zarządu 1104
Za rok 2022 898
Za rok 2021 3807
Za rok 2020 4070
Za rok 2019 4067
Za rok 2018 7440
Za rok 2017 9943
Radni Gminy 1632
Za rok 2022 2453
Za rok 2021 6399
Za rok 2020 10874
Za rok 2019 15048
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 26900
Za rok 2018 25970
Za rok 2017 29067
koniec kadencji 2014-2018 25783
Rejestry i ewidencje 20004
Petycje 7547
Informacje ogólne 6631
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 46789
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 9025
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 5862
Programy gminne 3255
Wybory i Referenda 5821
Referendum 2023 60
Wybory ławników 2024-2027 260
Wybory do Sejmu i do Senatu 2023 472
Wybory uzupełniające 2021 8673
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 15447
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 13495
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2742
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 20473
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 16145
Wybory samorządowe 2018 39094
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 18109
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 49886
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 28350
Referendum 2015 25988
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 24743
Wybory samorządowe 2014 5202
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 59921
Wybory uzupełniające 2013 67
listopad 2013 r. 32866
wrzesień 2013 r. 35595
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 30725
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 8807
Wybory samorządowe 2010 8159
Informacje 25880
Okręgi wyborcze 9226
Obwody wyborcze 8246
Miejska Komisja Wyborcza 27345
Wybory Prezydenckie RP 2010 16611
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 15878
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 26167
Wybory samorządowe 2006 9096
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 7563
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 7772
Wybory Prezydenckie RP 2005 9065
Zgromadzenia publiczne 27373
Dzienniki Ustaw i Monitory 15374
Kontrole 98
2010 20917
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 8662
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 8782
2011 3548
Najwyższa Izba Kontroli 6213
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6367
Archiwum państwowe 6721
Nabór pracowników 5074
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 13256
Wzory dokumentów 16636
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2225
2023 2802
2022 7048
2021 11118
2020 6017
2019 8903
2018 18195
2017 8672
2014 18443
2013 20159
2012 17968
2011 24360
2010 17993
2009 8206
2008 12566
2006 8302
2005 8303
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 88397
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3613
Rok 2015 8169
Rok 2012 5479
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 2667
Konkursy 46143
Przedsiębiorcy 15348
Informacje dla przedsiębiorców 7707
Przedsiębiorca w Europie 7606
Ponowne wykorzystanie 8106
Kanały technologiczne w drogach 24637
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 18458
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 462
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 2008
Dostępność 627
Koordynatorzy do spraw dostępności 609
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 776
Deklaracja dostepności 537
Obsługa interesantów w języku migowym 565
Gminna Ewidencja Zabytków 413

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 10507
Statystyki 11408
Rejestr zmian 3722025
« powrót do poprzedniej strony