ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7094
O biuletynie 11214
Mapa biuletynu 7111

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 3320
Budownictwo, architektura, urbanistyka 307
Wydanie wypisów z MPZP 622
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 827
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 1099
Ustalenie numeru porządkowego 638
Gospodarka nieruchomościami 237
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy 503
Opiniowanie podziału nieruchomości 402
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 459
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 406
Rozgraniczenie nieruchomości 418
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste 442
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 443
Zbycie nieruchomości w drodze przetargu 503
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 481
Zatwierdzanie podziału nieruchomości 425
Podatki i opłaty 285
Księgowość Podatkowa 1325
Wymiar Podatków 2556
Alkohole 285
Zmiana warunków posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 646
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 510
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 554
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 536
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 451
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 553
Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych 512
Obowiązek informacyjny 416
Pełnomocnictwo 543
CEIDG 200
Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 528
Ewidencja ludności, meldunki 255
Czasowy wyjazd poza granicę Polski 475
Nadanie numeru PESEL 478
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej 404
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców 462
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 468
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 439
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 508
Zameldowanie na pobyt czasowy 160
Zameldowanie na pobyt stały 562
Pełnomocnictwo 478
Obowiązek informacyjny 416
Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy 327
Dowody osobiste 216
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 418
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego 504
Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 464
Kradzież tożsamości 467
Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego 421
Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia certyfikatu w dowodzie osobistym 454
Obowiązek informacyjny 401
USC 353
Zgłoszenie urodzenia dziecka 497
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego, niepochodzącego z małżeństwa) 425
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka 409
Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka 422
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 440
Zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 336
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 485
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) 391
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą 528
Zaświadczenie o stanie cywilnym 504
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 424
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 roku w państwach należących do Unii Europejskiej 380
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 roku w państwach spoza unii europejskiej 402
Rejestracja zgonu 548
Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego 520
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza 412
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 483
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego 402
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 411
Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 566
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego 401
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 467
Pełnomocnictwo 461
Drogownictwo 201
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 344
Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 412
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 289
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym 419
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 284
Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym drogi gminnej 350
Ochrona środowiska 180
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 347
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo 172
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 326
Sprawy wojskowe 159
Wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe 403
Ochrona przyrody 168
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 426
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 378
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 297
Mieszkania komunalne 187
Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa 394
Wstąpienie w najem po zgonie najemcy 293
Spłata zadłużenia lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kargowa 382
Zamiana lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Kargowa z „urzędu” bądź wzajemna 345
Patronat Honorowy Burmistrza Kargowej 352
Oświata 113
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 356
Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno lokalowych w klubie dziecięcym 179
Gmina Kargowa 30503
Status prawny 9057
Przedmiot działania 8630
Rada Miejska w Kargowej 18598
Sprawozdania Przewodniczącego RM 4469
Skład osobowy rady 0
2018-2023 1696
2014-2018 3253
informacje teleadresowe 10158
komisje rady 13405
tryb działania 8969
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6435
Rok 2023 215
Rok 2022 3123
Rok 2021 4618
Rok 2020 7112
Rok 2019 14915
Rok 2018 21923
Rok 2017 25718
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5383
Rok 2023 122
Rok 2022 2022
Rok 2021 3839
Rok 2020 6395
Rok 2019 12100
Rok 2018 14220
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 12704
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 27775
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 10300
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 2939
Radna Tomczak Aleksandra 4604
Radny Wita Krystian 19703
Radny Pokorski Łukasz 11967
Radny Walczak Daniel 4350
Radna Jadwiga Onoszko 1788
Radna Mirosława Koziołek 1267
Kluby Radnych 3519
Protokoły głosowań imiennych 3492
Raport o stanie gminy 269
Rok 2021 448
Rok 2020 577
Rok 2019 631
Rok 2018 467
Akty prawa miejscowego 48828
Protokoły z sesji RM 468
Rok 2018 2310
Rok 2017 2463
Rok 2016 2072
Rok 2015 1900
Rok 2014 2780
Rok 2013 2666
Protokoły z posiedzeń komisji RM 18
Rok 2023 51
Rok 2022 1039
Rok 2021 736
Uchwały Rady Miejskiej 476
Projekty uchwał 27
ROK 2023 1229
ROK 2022 12690
ROK 2021 24702
ROK 2020 32706
ROK 2019 75135
ROK 2018 92711
ROK 2017 93242
ROK 2016 122917
ROK 2015 125393
ROK 2014 189741
ROK 2013 178728
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2023 1330
Rok 2022 14655
Rok 2021 34237
Rok 2020 37272
Rok 2019 95680
Rok 2018 148652
Rok 2017 141964
Rok 2016 167374
Rok 2015 178775
Rok 2014 275343
Rok 2013 233473
Rok 2012 260360
Rok 2011 341514
Rok 2010 231351
Rok 2009 167661
Rok 2008 199291
Rok 2007 226035
Rok 2006 194026
Rok 2005 197586
Rok 2004 190426
Rok 2003 151578
Rok 2002 56634
Projekty uchwał do konsultacji 5753
Statut gminy 63789
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 13655
Urząd Miejski w Kargowej 346
informacje teleadresowe 50870
Burmistrz 19346
organizacja urzędu 86719
tryb działania 9051
Jednostki organizacyjne 58687
SP Kargowa 25401
Przedszkole 12110
OPS w Kargowej 1615
Rejestr Instytucji Kultury 9249
Klub Dziecięcy 3086
Instytucje kultury 531
Spółki z udziałem gminy 9377
Uchwały 6886
Jednostki pomocnicze 40689
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 6702
Regulamin organizacyjny urzędu 58369
Działalność lobbingowa 4750
Zarządzenia 21293
ROK 2023 674
ROK 2022 20735
ROK 2021 52547
ROK 2020 70497
ROK 2019 108513
ROK 2018 179918
ROK 2017 195130
ROK 2016 235390
ROK 2015 240854
ROK 2014 323638
ROK 2013 352623
ROK 2012 368813
ROK 2011 301483
ROK 2010 276245
ROK 2009 254494
ROK 2008 216050
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 16066
informacje 456
Rok 2021 729
Rok 2020 1381
Rok 2019 2430
Rok 2018 4378
Rok 2016 12051
Rok 2017 5221
Rok 2015 7924
rok 2014 7939
rok 2012 9970
rok 2013 10007
rok 2011 9649
rok 2010 11299
rok 2008 12052
rok 2009 12457
rok 2007 14207
rok 2006 14800
rok 2005 24912
Budżet Gminy 1700
Rok 2023 319
Rok 2022 2051
Rok 2021 2442
Rok 2020 3026
Rok 2019 4380
Rok 2018 6338
Rok 2016 7854
Rok 2017 7931
Informacje kwartalne 161
rok 2022 2221
rok 2021 6410
rok 2020 11155
rok 2019 20985
rok 2018 30487
rok 2017 37035
rok 2016 48465
rok 2015 53910
rok 2014 62754
rok 2013 46676
rok 2012 60521
rok 2011 63046
rok 2010 48849
rok 2009 19310
rok 2008 19807
rok 2007 18110
rok 2006 18091
Informacje roczne 355
Rok 2022 69
Rok 2021 1124
Rok 2020 2036
Rok 2019 2976
Rok 2018 5828
Rok 2017 7469
Rok 2016 8804
Rok 2015 10222
Rok 2014 11293
Rok 2013 30783
Rok 2012 19652
Rok 2011 25499
Rok 2010 37409
Rok 2009 24778
Rok 2008 17703
Rok 2007 20831
Rok 2006 21365
Podatki i opłaty 289
Rok 2023 145
Rok 2022 71
Rok 2021 70
Rok 2020 78
Rok 2019 69
Rok 2018 68
Rok 2017 6190
Rok 2016 15718
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 824
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2446
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 2416
Opinie RIO 87397
Majątek Gminy 5153
Interpretacje indywidualne 13923
Sprawozdania finansowe 1561
Rok 2021 91
Jednostki organizacyjne 80
Urząd Miejski 264
Ośrodek Pomocy Społecznej 279
Zespół Szkolno-Przedszkolny 307
Sprawozdania zbiorcze 374
Bilans budżetu gminy 299
Rok 2020 221
Jednostki organizacyjne 190
Urząd Miejski 632
Ośrodek Pomocy Społecznej 703
Zespół Szkolno-Przedszkolny 635
Sprawozdania zbiorcze 641
Bilans budżetu gminy 611
Rok 2019 317
Jednostki organizacyjne 298
Urząd Miejski 1204
Ośrodek Pomocy Społecznej 666
Zespół Szkolno-Przedszkolny 667
Sprawozdania zbiorcze 987
Bilans budżetu gminy 1283
Rok 2018 588
Jednostki organizacyjne 587
Urząd Miejski 2554
Ośrodek Pomocy Społecznej 2113
Zespół Szkolno-Przedszkolny 2095
Sprawozdania zbiorcze 2129
Bilans budżetu gminy 1963
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29298
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 5350
Ochrona Środowiska 49654
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8311
Informacje/Obwieszczenia 154656
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 8532
Azbest 20102
Ewidencja kąpielisk 4057
Wykaz kąpielisk 1071
Karta kąpielisk 1311
Rok 2021 2958
Rok 2020 2324
Rok 2019 5593
Rok 2018 5336
Program opieki nad zwierzętami 47093
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 8450
Informacja o stanie mienia 461
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2023 193
Rok 2022 1959
Rok 2021 2341
Rok 2020 6887
Rok 2019 1946
Zarządzanie kryzysowe 12210
Obrona cywilna 5981
Przetargi 1207769
Informacja o wynikach przetargu 15536
Zamówienia Publiczne 560779
Plan zamówień 14169
Zaproszenia do składania ofert 209893
Plany (mpzp) - projekty 11400
Zamówienia Publiczne - archiwum 618999
Ogłoszenia 797535
Zagospodarowanie przestrzenne 148766
Gospodarka nieruchomościami 119532
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 222203
Ogłoszenie o konkursach 249619
Druki do pobrania 13255
Ankieta dla podmiotów 8085
Tryb uproszczony 44201
Konsultacje 36469
Sprawozdania 12743
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 16438
Program 757
Ocena jakości wody 1653
Ocena jakości wody - Kargowa 2199
Ocena jakości wody - Dąbrówka 1417
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 1298
Oświadczenia Majątkowe 4444
Pracownicy urzędu, osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza 268
Rok 2022 2862
Rok 2021 6258
Rok 2020 5966
Rok 2019 13605
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 4230
koniec kadencji 2014-2018 3804
Rok 2018 19588
Rok 2017 21588
Rok 2016 21623
Dyrektorzy jednostek, członkowie zarządu 1045
Rok 2022 2587
Rok 2021 3151
Rok 2020 3417
Rok 2019 6782
Rok 2018 9239
Rok 2017 10228
Rok 2016 12615
Radni Gminy 1592
Rok 2022 4159
Rok 2021 8956
Rok 2020 13230
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 25095
Rok 2019 24005
Rok 2018 27207
Rok 2017 31917
koniec kadencji 2014-2018 24003
Rok 2016 35353
Rejestry i ewidencje 19368
Petycje 7361
Informacje ogólne 6409
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 44059
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 7664
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 5557
Programy gminne 2156
Wybory i Referenda 5519
Wybory uzupełniające 2021 7183
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 13537
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 11980
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2556
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 18948
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14987
Wybory samorządowe 2018 37280
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 17582
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 48217
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 27239
Referendum 2015 25074
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23995
Wybory samorządowe 2014 5130
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 57902
Wybory uzupełniające 2013 67
listopad 2013 r. 31779
wrzesień 2013 r. 34282
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 29804
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 8577
Wybory samorządowe 2010 8153
Informacje 25114
Okręgi wyborcze 8932
Obwody wyborcze 8005
Miejska Komisja Wyborcza 26512
Wybory Prezydenckie RP 2010 16146
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 15385
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 25266
Wybory samorządowe 2006 8861
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 7428
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 7607
Wybory Prezydenckie RP 2005 8885
Zgromadzenia publiczne 25840
Dzienniki Ustaw i Monitory 14988
Kontrole 98
2010 20409
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 8415
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 8538
2011 3453
Najwyższa Izba Kontroli 6040
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6169
Archiwum państwowe 6479
Nabór pracowników 4724
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 12915
Wzory dokumentów 16021
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2218
2023 1039
2022 6200
2021 10198
2020 5688
2019 8529
2018 17603
2017 8354
2014 18236
2013 19841
2012 17674
2011 23983
2010 17753
2009 7982
2008 12240
2006 8090
2005 8075
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 85405
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3605
Rok 2015 7875
Rok 2012 5307
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 2322
Konkursy 45518
Przedsiębiorcy 14982
Informacje dla przedsiębiorców 7519
Przedsiębiorca w Europie 7421
Ponowne wykorzystanie 7755
Kanały technologiczne w drogach 23636
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 16543
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 234
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 1044
Dostępność 449
Koordynatorzy do spraw dostępności 381
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 486
Deklaracja dostepności 314
Obsługa interesantów w języku migowym 380

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 10254
Statystyki 11069
Rejestr zmian 3535990